Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

Wieści z Unii: Rynki kapitałowe Europy

Jednym ze sposobów na odbudowę gospodarczą jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu kapitału na rynkach publicznych. Dlatego Komisja Europejska przyjęła pakiet na rzecz odbudowy rynków kapitałowych stanowiący element ogólnej strategii na rzecz odbudowy gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19.

28 kwietnia KE zaproponowała już pakiet bankowy, aby ułatwić udzielanie kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w całej UE. Przedstawione dziś środki mają natomiast na celu wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym rynki kapitałowe będą mogły w łatwiejszy sposób pomagać europejskim przedsiębiorstwom w wychodzeniu z kryzysu. Pakiet zawiera propozycje ukierunkowanych zmian w przepisach dotyczących rynków kapitałowych, które sprzyjać będą większym inwestycjom w gospodarkę, umożliwią szybką rekapitalizację przedsiębiorstw i zwiększą zdolność banków do finansowania procesu odbudowy.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: – Kontynuujemy nasze wysiłki, aby pomóc obywatelom i przedsiębiorstwom w UE przetrwać kryzys związany z koronawirusem i wspierać późniejszą odbudowę. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu kapitału na rynkach publicznych. Dzięki ukierunkowanym zmianom unijne przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej uzyskać finansowanie, którego potrzebują, i inwestować w naszą gospodarkę. Rynki kapitałowe mają kluczowe znaczenie dla odbudowy gospodarki, ponieważ finansowanie publiczne samo w sobie nie wystarczy, aby nasze gospodarki mogły powrócić na ścieżkę wzrostu. We wrześniu przedstawimy szerszy plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych.

Wspomniany pakiet obejmuje ukierunkowane zmiany rozporządzenia w sprawie prospektu, MiFID II i przepisów dotyczących sekurytyzacji. Wszystkie te zmiany wpisują się w projekt dotyczący unii rynków kapitałowych, którego celem jest skuteczniejsza integracja krajowych rynków kapitałowych oraz zapewnienie równego dostępu do inwestycji i możliwości finansowania w całej UE.

Ukierunkowane zmiany w systemie prospektu emisyjnego – prospekt UE na rzecz odbudowy: łatwy do sporządzenia – łatwy do odczytania – łatwy do weryfikacji

Prospekt emisyjny jest dokumentem, który spółki zamierzające wyemitować akcje lub obligacje muszą ujawnić swoim inwestorom. Komisja proponuje dziś utworzenie „prospektu UE na rzecz odbudowy” – rodzaju skróconego prospektu – dla przedsiębiorstw, które mają ugruntowaną pozycję na rynku publicznym. Ten tymczasowy prospekt byłby dla przedsiębiorstw łatwy do sporządzenia, dla inwestorów – łatwy do odczytania, a dla właściwych organów krajowych – łatwy do weryfikacji. W rezultacie prospekty emisyjne uległyby skróceniu – z setek stron do zaledwie 30. Dzięki temu, zamiast dalej się zadłużać, przedsiębiorstwa będą mogły łatwiej pozyskiwać kapitał, m.in. poprzez emisję akcji. Drugi zestaw ukierunkowanych zmian rozporządzenia w sprawie prospektu ma na celu ułatwienie pozyskiwania funduszy przez banki, które odgrywają zasadniczą rolę w finansowaniu odbudowy gospodarki realnej.

Ukierunkowane zmiany wymogów MiFID II dotyczących europejskich przedsiębiorstw

Komisja proponuje dziś wprowadzenie pewnych ukierunkowanych zmian w wymogach MiFID II, aby zmniejszyć niektóre obciążenia administracyjne, z którymi borykają się inwestorzy w relacjach między przedsiębiorstwami. Mniej doświadczeni inwestorzy (tacy jak gospodarstwa domowe, które inwestują swoje oszczędności z myślą o emeryturze) będą nadal tak samo chronieni jak dotychczas. Zmiany te dotyczą szeregu wymogów, które uznano już (podczas konsultacji publicznych poświęconych MiFID/MiFIR) za nadmiernie uciążliwe lub utrudniające rozwój europejskich rynków. Obecny kryzys sprawia, że jeszcze ważniejsze staje się zmniejszenie zbędnych obciążeń i zapewnienie nowych szans rynkom znajdującym się na wczesnym etapie rozwoju. W związku z tym Komisja proponuje dostosowanie wymogów, aby zapewnić wysoki poziom przejrzystości wobec klientów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najwyższych standardów ochrony i niewygórowanych kosztów przestrzegania przepisów dla europejskich przedsiębiorstw. Równolegle Komisja zainicjowała dziś konsultacje publiczne w sprawie zmian dyrektywy delegowanej dotyczącej MiFID II w celu zwiększenia zakresu badań w odniesieniu do emitentów o małej i średniej kapitalizacji oraz obligacji. W szczególności badaniami inwestycyjnymi należy objąć szerokie grono MŚP, aby zapewnić im odpowiednią widoczność, co pozwoliłoby przyciągnąć nowych inwestorów. Proponujemy dziś również zmianę przepisów MiFID mających wpływ na rynki instrumentów pochodnych na produkty energetyczne. Ma to pomóc w rozwoju rynków energii denominowanych w euro – co ma znaczenie dla międzynarodowej roli euro – oraz umożliwić europejskim przedsiębiorstwom zabezpieczenie ponoszonego przez nie ryzyka, przy jednoczesnym zachowaniu integralności rynków towarowych, zwłaszcza rynków produktów rolnych.

Ukierunkowane zmiany w przepisach dotyczących sekurytyzacji

Komisja proponuje dzisiaj pakiet środków zmieniających rozporządzenie w sprawie sekurytyzacji i rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych. Sekurytyzacja jest narzędziem, za pomocą którego banki mogą tworzyć pule kredytów, przekształcać je w papiery wartościowe i sprzedawać je na rynkach kapitałowych. Celem tych zmian jest ułatwienie korzystania z sekurytyzacji na potrzeby procesu odbudowy Europy poprzez umożliwienie bankom rozszerzenia ich akcji kredytowej oraz usunięcie z ich bilansów ekspozycji nieobsługiwanych. Dzięki temu, że banki będą mogły przenieść część ryzyka związanego z kredytami udzielonymi MŚP (małym i średnim przedsiębiorstwom) na uczestników rynków, będą one mogły nadal kredytować MŚP. W szczególności Komisja proponuje stworzenie szczególnych ram regulujących prostą, przejrzystą i standardową sekurytyzację bilansową. Rozwiązanie to pozwoliłoby objąć tego rodzaju sekurytyzację traktowaniem ostrożnościowym, które odzwierciedla faktyczne ryzyko związane z tymi instrumentami. Ponadto Komisja proponuje usunięcie istniejących przeszkód regulacyjnych, co umożliwi objęcie sekurytyzacją ekspozycji zagrożonych. Może to pomóc bankom w odciążeniu ich bilansów dzięki usunięciu z nich ekspozycji nieobsługiwanych, których skala najpewniej wzrośnie ze względu na kryzys związany z koronawirusem. Przedstawione dziś zmiany są wynikiem szeroko zakrojonych prac i analiz przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w 2019 i 2020 r.

 

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama