Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Regulamin Portalu Radio Biper

Regulamin dla portalu www.radiobiper.info

§ 1
Regulamin określa zasady korzystania ze stron internetowych Portalu Radio Biper.

§ 2
W ramach Portalu Radio Biper Użytkownik może korzystać z portalu na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika Portalu Radio Biper

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Radio Biper zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  1. sposób, w jaki korzysta z Portalu Radio Biper i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. komentarze, zamieszczane przez siebie w Portalu Radio Biper,
  3. szkody wynikające ze swoich działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 4 Dane osobowe

 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Radio Biper Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Radio Biper. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MM Projekt Małgorzata Mieńko, ul. Narutowicza 30/E(5), 21-500 Biała Podlaska.
 3. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie w przypadku istnienia stosownej podstawy prawnej do takiego przetwarzania, a szczegóły w tym zakresie określa Polityka prywatności dostępna na tej stronie: [KLIK].

§ 5 Własność intelektualna

Informacja prawna dotycząca własności intelektualnej:

 1. Portal Radio Biper oraz wszelkie materiały w nim zawarte (zwane dalej Materiałami), w tym w szczególności utwory wizualne, utwory audio, treści pisane (np. teksty artykułów), obrazy w postaci cyfrowej (np. zdjęcia, obrazy plakatów) znaki towarowe, ich wybór i zestawienie w Portalu Radio Biper podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Poprzez korzystanie z Materiałów udostępnionych w Portalu Radio Biper Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych Materiałów.
 3. Bez uprzedniej zgody Właściciela Portalu Radio Biper Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Radio Biper oraz Materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
 1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Radio Biper lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu Radio Biper lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
 2. pobieranie jakichkolwiek Materiałów i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

Administrator i właściciel danych

MM Projekt Małgorzata Mieńko
kontakt@radiobiper.info
ul. Narutowicza 30/E(5), 21-500 Biała Podlaska

Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2020.