Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Wieści z Unii: Ubezpieczenia po pandemii

Polisy ubezpieczeniowe są niezbędne dla wielu Europejczyków i dla europejskich przedsiębiorstw. Dlatego Komisja Europejska przyjęła kompleksowy przegląd unijnych przepisów ubezpieczeniowych (znanych pod nazwą „Wypłacalność II”), aby zakłady ubezpieczeń mogły zwiększyć długoterminowe inwestycje w odbudowę Europy po pandemii COVID-19.
 

Przegląd ma na celu uodpornienie sektora ubezpieczeń i reasekuracji (tj. ubezpieczeń dla zakładów ubezpieczeń), aby mógł on przetrwać przyszłe kryzysy i lepiej chronić ubezpieczających. Zostaną ponadto wprowadzone uproszczone przepisy o bardziej proporcjonalnym charakterze dotyczące niektórych mniejszych zakładów ubezpieczeń.

Polisy ubezpieczeniowe są niezbędne dla wielu Europejczyków i dla europejskich przedsiębiorstw. Chronią one ludzi przed stratami finansowymi w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Zakłady ubezpieczeń odgrywają również ważną rolę w naszej gospodarce, kierując oszczędności na rynki finansowe i do gospodarki realnej, co zapewnia przedsiębiorstwom europejskim długoterminowe finansowanie.

W skład przeglądu wchodzą następujące elementy:

  • wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany dyrektywy Wypłacalność II (dyrektywa 2009/138/WE);
  • komunikat w sprawie przeglądu dyrektywy Wypłacalność II;
  • wniosek ustawodawczy dotyczący nowej dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli.

Kompleksowy przegląd dyrektywy Wypłacalność II

Celem przyjętego przeglądu jest zwiększenie wkładu europejskich ubezpieczycieli w finansowanie odbudowy, postęp na drodze do unii rynków kapitałowych i skierowanie funduszy na Europejski Zielony Ład. W perspektywie krótkoterminowej mógłby zostać udostępniony w UE kapitał w wysokości sięgającej szacunkowo 90 mld euro. Ten istotny zastrzyk kapitału pomoże ubezpieczycielom i reasekuratorom zwiększyć ich wkład w charakterze inwestorów prywatnych w odbudowę Europy po pandemii COVID-19.

Zmiany w dyrektywie Wypłacalność II zostaną na późniejszym etapie uzupełnione aktami delegowanymi. W ogłoszonym komunikacie określono zamiary Komisji w tym zakresie.

Oto kluczowe punkty z dzisiejszego pakietu:

  • Przedstawione zmiany zapewnią lepszą ochronę konsumentów i stabilne funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń, nawet w trudnej sytuacji gospodarczej.
  • Konsumenci („ubezpieczający”) będą lepiej informowani o sytuacji finansowej swojego ubezpieczyciela.
  • Konsumenci będą lepiej chronieni przy zakupie produktów ubezpieczeniowych w innych państwach członkowskich dzięki lepszej współpracy między organami nadzoru.
  • Ubezpieczyciele będą zachęcani do większych inwestycji w długoterminowy kapitał dla gospodarki.
  • Ocena kondycji finansowej ubezpieczycieli będzie w większym stopniu uwzględniać pewne rodzaje ryzyka, w tym te związane z klimatem, i będzie mniej podatna na wpływ krótkotrwałych wahań rynkowych.
  • Cały sektor zostanie poddany lepszej kontroli, aby uniknąć wystawiania jego stabilności na zagrożenia.

Proponowana dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli

Celem dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli jest zapewnienie lepszego przygotowania ubezpieczycieli i odpowiednich organów w UE na przypadki wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej.

Dyrektywa ta wprowadzi nową usystematyzowaną procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, która będzie lepiej chronić zarówno ubezpieczających, jak i gospodarkę realną, system finansowy, a w ostatecznym rozrachunku – podatników. Organy krajowe będą dysponować lepszymi narzędziami na wypadek niewypłacalności zakładu ubezpieczeń.

Dzięki ustanowieniu kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji odpowiednie podmioty sprawujące nadzór i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będą mogły podejmować na czas skoordynowane i zdecydowane działania w celu rozwiązania problemów powstających w obrębie transgranicznych grup ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, zapewniając możliwie najlepsze skutki dla ubezpieczających i całej gospodarki.

Przedstawione dzisiaj wnioski opierają się w dużej mierze na opinii technicznej przedłożonej przez EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych). Są one również dostosowane do wyników prac przeprowadzonych w tej dziedzinie na szczeblu międzynarodowym, a jednocześnie uwzględniają europejską specyfikę.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy:

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw gospodarki służącej ludziom: – – Europa potrzebuje silnego i dynamicznego sektora ubezpieczeniowego, który inwestowałby w naszą gospodarkę i pomagał nam sprostać zagrożeniom, w obliczu których stoimy. Sektor ubezpieczeń może wnieść swój wkład w Zielony Ład i unię rynków kapitałowych dzięki dwojakiej roli, którą odgrywa jako podmiot zapewniający ochronę i inwestor. Przedstawione wnioski gwarantują, że nasze przepisy pozostaną adekwatne do zakładanych celów dzięki nadaniu im bardziej proporcjonalnego charakteru.

Mairead McGuinness, komisarz do spraw stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych: – Przedstawiony wniosek pomoże sektorowi ubezpieczeń rozwinąć się i odegrać stosowną rolę w gospodarce UE. Umożliwiamy inwestowanie w odbudowę i późniejsze działania. Wspieramy również udział zakładów ubezpieczeń w unijnych rynkach kapitałowych, zapewniając długoterminowe inwestycje, które mają tak istotne znaczenie dla zrównoważonej przyszłości. Nasza rozwijająca się unia rynków kapitałowych ma kluczowe znaczenie dla naszej ekologicznej i cyfrowej przyszłości. Zwracamy też baczną uwagę na perspektywę konsumentów; ubezpieczający mogą mieć pewność, że będą w przyszłości lepiej chronieni, jeśli ich ubezpieczyciel popadnie w kłopoty.

Dalsze działania

Nad pakietem legislacyjnym będą teraz debatować Parlament Europejski i Rada.

Kontekst

Ochrona ubezpieczeniowa jest niezbędna dla wielu gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i uczestników rynku finansowego. Sektor ubezpieczeniowy oferuje również rozwiązania w zakresie dochodów emerytalnych oraz pomaga kierować oszczędności na rynki finansowe i do gospodarki realnej.

1 stycznia 2016 r. weszła w życie dyrektywa Wypłacalność II. Komisja monitorowała stosowanie dyrektywy i przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami na temat ewentualnych obszarów wymagających przeglądu.

11 lutego 2019 r. Komisja oficjalnie zwróciła się do EIOPA o opinię techniczną w celu przygotowania przeglądu dyrektywy Wypłacalność II. Opinia techniczna EIOPA została opublikowana 17 grudnia 2020 r.

Wykraczając poza minimalny zakres przeglądu wspomniany w samej dyrektywie i po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron, Komisja określiła dalsze obszary ram ustanowionych w dyrektywie Wypłacalność II, które należy poddać przeglądowi, takie jak wkład sektora w priorytety polityczne Unii Europejskiej (np. Europejski Zielony Ład i unię rynków kapitałowych), nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową oraz nadanie wymogom ostrożnościowym, łącznie ze sprawozdawczością, bardziej proporcjonalnego charakteru.

 

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama