Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Co nowego w gminie Biała Podlaska? O tym rozmawiano na sesji rady gminy

Po przerwie wakacyjnej w dniu 24 sierpnia odbyło się XLV posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska, podczas którego radni podjęli szereg istotnych uchwał, a włodarz przedstawił m.in. postępy w realizacji zadań inwestycyjnych.

Stacja ujęcia wody w Roskoszy

Włodarz poruszył kwestię docierających w okresie wakacyjnym do urzędu sygnałów o spadku ciśnienia wody w ujęciu w Roskoszy. – Przeprowadzamy tam remont ujęcia wody za blisko 3,5 mln zł. W tym czasie musieliśmy się przełączyć na dostawę wody z miasta. W kilku miejscowościach czasami nie można było korzystać z wody. Z dniem 24 sierpnia ponownie przełączyliśmy się z ujęcia miejskiego na Roskosz. Został zakończony remont zasadniczy, woda ma już odpowiednie ciśnienie – poinformował wójt Wiesław Panasiuk.

Postępy w pracach inwestycyjnych

Wójt Wiesław Panasiuk przedstawił informacje dotyczące bieżącego stanu realizacji zadań inwestycyjnych:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Michałówce o długości 250 m. Samorząd zabezpieczył na ten cel środki finansowe w wysokości 200 tys. zł, w tym 100 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Do przetargu przystąpiła jedna firma z kwotą 413 tys. zł. Przetarg został unieważniony i ogłoszono kolejny, w którym ta sama firma złożyła ofertę cenową w wysokości blisko 467 tys. zł, co niosło potrzebę unieważnienia drugiego, a ogłoszenia trzeciego postępowania. Ten sam oferent obniżył cenę do 332 tys. zł. – Chcieliśmy to unieważnić i w ogóle nie wpuścić tego zadania do realizacji. Ale szkoda nam tych 100 tys. z FOGR, w związku z czym podjęliśmy decyzję o dołożeniu środków z rezerwy inwestycyjnej, co zostało uzgodnione z Komisją Budżetu i Finansów – przybliżył szczegóły inwestycji włodarz.

2. Budowa wodociągu w Wólce Plebańskiej. Zadanie dobiega końca. Jak poinformował wójt, 10 września podczas festynu w Wólce Plebańskiej odbędzie się uroczyste przecięcie wstęgi i uruchomienie wodociągu.
Więcej o festynie:
VIII Biesiada rodzinna w Wólce Plebańskiej (zaproszenie) <<==>> LINK

3. Remont dróg i budynków. Trwa remont dróg gruntowych na terenie gminy Biała Podlaska. Pracują tam równiarki, nawierzchnie uzupełniane są kruszywem i pospółką. Postępują także prace przy obiektach zabytkowych i budynkach użyteczności publicznej, np. modernizacja świetlic w Pojelcach, Grabanowie i Dokudowie Drugim.
Więcej o modernizacji świetlic:
Trwa docieplenie świetlic wiejskich na terenie gminy Biała Podlaska (galeria) <<==>> LINK

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych został zrealizowany projekt o wartości 8,5 mln zł dotyczący budowy dróg od podstaw, na ukończeniu jest droga w Porosiukach. Zaplanowane na okres wakacyjny nakładki asfaltowe również zostały już położone, m.in. w Woskrzenicach Małych i Sworach. Samorząd otrzymał dodatkowe środki na nakładki dróg Pojelce – Cełujki (2.849 km) i Czosnówka – Dokudów (3.848 km), otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym nastąpiło 25 sierpnia.
Więcej o dofinansowaniu:
Czosnówka – Dokudów. Na ten remont drogi kierowcy czekali (galeria) <<==>> LINK
Trasa Pojelce – Cełujki do remontu (galeria) <<==>> LINK

4. Przetargi na projektowanie zadań. Gmina rozstrzygnęła przetargi na projektowanie zadań z branży drogowej:
– projekt budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej w Porosiukach: zabezpieczone środki 110 tys. zł, kwota przetargowa 66,7 tys. zł;
– projekt poszerzenia jezdni do 5 m i budowy chodnika w Wilczynie: zabezpieczone środki 50 tys. zł, oferta przetargowa 59 tys. zł;
– projekt budowy drogi w Terebeli na odcinku 380 m: zabezpieczone środki 15 tys. zł, oferta przetargowa 48 tys. zł;
– projekt budowy drogi w Jaźwinach: zabezpieczone środki 30 tys. zł, oferta przetargowa 29,4 tys. zł;
– projekt budowy drogi w Cełujkach na tzw. Makarówkę: zabezpieczone środki 95 tys. zł, oferta przetargowa 170 tys. zł;
– projekt budowy ulicy Pogodnej w Grabanowie: zabezpieczone środki 110 tys. zł, oferta przetargowa 44 tys. zł;
– projekt budowy ulicy Bajecznej w Grabanowie: zabezpieczone środki 80 tys. zł;
– projekt techniczny drogi w Rakowiskach (ul. Amelin) i Ciciborze Dużym (os. Relax): zabezpieczone środki 12 tys. zł;
– projekt techniczny przedłużenia ul. Wspólnej w Rakowiskach: zabezpieczone środki 30 tys. zł.

Podjęliśmy decyzję, że tam, gdzie należy dołożyć pieniądze, nie będziemy unieważniać przetargów i robić drugiego projektu, puściliśmy to na etap negocjacji i dziś na Komisji Budżetu i Finansów postanowiliśmy wspólnie, że dokładamy brakujące środki, a zadania przesuwamy na przyszły rok – wyjaśnił włodarz.

Farmy fotowoltaiczne

Wójt podzielił się szczegółami dotyczącymi planowanych farm fotowoltaicznych na terenie gminy i postanowień, jakie zapadły na szczeblu Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do tej pory samorząd odmawiał budowy obiektów na działkach klasy III i IV, obecnie SKO zaleca na nich budowę. Do sprawy odniósł się radny Sebastian Gałązka poruszając kwestię możliwości zabezpieczenia użytków rolnych przed zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. – Gmina jest znana jako gmina rolnicza, a my teraz będziemy pozwalać na budowę farm fotowoltaicznych lub wielkoprzemysłowych? Przecież to jest nierozsądne – apelował. W odpowiedzi kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Arkadiusz Drąg potwierdził taką możliwość działania, przedstawił również kwestię narzuconego przez rząd obowiązkowego opracowania do końca 2025 r. planu ogólnego. – Tam zabezpieczymy wszystko tak, jak chcemy, pytanie tylko, czy rząd da nam na to pieniądze? To olbrzymie pieniądze, a zapewne będzie nawet problem znalezienia wykonawcy, bo to ma zrobić cała Polska. Wykonawców jest mało, a ceny pójdą ostro w górę.

Włodarz pokrótce przedstawił statystyki dotyczące wydania decyzji środowiskowych i dotyczących warunków zabudowy, poinformował też o zadaniach realizowanych przez GOPS. W dalszej części sprawozdanie z działań pomiędzy sesjami złożył przewodniczący rady gminy Dariusz Plażuk, który w tym czasie podpisywał uchwały podjęte na ostatniej sesji, wziął udział w festynach rodzinnych w Czosnówce, Sworach i Terebeli, przygotowaniach i przeprowadzeniu festynu w Rakowiskach oraz przygotowaniach do dożynek. Przygotował też materiały na bieżącą sesję. Jako następna sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiła pracownik GOPS Aleksandra Czubla, omawiając m.in. kwestie przemocy domowej i procedury niebieskiej karty. Radni podjęli uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Radni podjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wilczyn i Sławacinek Nowy. Zmiany omówił Arkadiusz Drąg. W Wilczynie chodzi o działkę nr 145, która przeznaczona jest pod usługi oświaty i na jej terenie była dawniej szkoła, a obecnie użytkowana jest jako działka mieszkaniowa i jej właściciel zawnioskował o regulację prawną. W Sławacinku Nowym na przedmiotowym terenie obowiązuje plan zabudowy usługowej, natomiast inwestorzy zawnioskowali o zmianę na tereny inwestycyjne. – Dla nas to bardzo dobrze, miejsca pracy są jak najbardziej potrzebne – mówił Arkadiusz Drąg. W dalszej części radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Biała Podlaska na działce 224/1 o pow. 0,5224 ha i 225/1 o pow. 0,3479 ha w Ortelu Książęcym Drugim. O sprzedaż działek   zawnioskowali właściciele sąsiednich gruntów, następnie zostanie ogłoszony przetarg.

Ośrodek rehabilitacji dla zwierząt

6 lipca do rady wpłynął wniosek Stowarzyszenia Zwykłego „Bocianie Gniazdo” z siedzibą przy ul. Amelin 1 w Rakowiskach o wydanie pozytywnej opinii dla utworzenia i prowadzenia przez stowarzyszenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. W uzasadnieniu podano, że w Rakowiskach istnieją odpowiednie warunki do przebywania bocianów, a także umożliwiające prowadzenie ich rehabilitacji i leczenia. Działalność planowanego ośrodka, ze względu na jego przeznaczenie jedynie dla bocianów, nie będzie społecznie uciążliwa. Obecnie na terenie gminy nie funkcjonuje żaden ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, natomiast najbliższy, do którego gmina kilka razy w ciągu roku przekazuje bociany, znajduje się w Starych Załuczach (gmina Urszulin, powiat włodawski) – 110 km w jedną stronę, co generuje koszty około 1.000 zł rocznie. Utworzenie ośrodka na terenie gminy znacząco zmniejszy koszty transportu. – Dla gminy będzie to duża oszczędność. W ubiegłym roku dostarczyliśmy około dziesięciu bocianów, w tym roku już dwa – wyjaśnił Arkadiusz Drąg. Opinia radnych był niezbędna do złożenia wniosku do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Radni wyrazili pozytywną opinię dla utworzenia ośrodka w Rakowiskach.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (kandydaci: Elżbieta Korolczuk, Małgorzata Kozak i Grażyna Majewska) oraz określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków.

Skarga na wójta gminy Wiesława Panasiuka

W trakcie sesji radni pochylili się nad skargą złożoną przez mieszkańca gminy na działania wójta Wiesława Panasiuka dotyczącą drogi funkcjonującej na działkach 114-115 w Woskrzenicach Dużych, tzw. ogrodowej, zawierającej w pasie drogowym rów odwadniający, zaliczonej w 2013 r. przez radę do kategorii dróg gminnych. Mieszkaniec zarzucił włodarzowi niewykonanie jednej z uchwał dotyczącej odwodnienia drogi. Radny Mariusz Trzeciak przedstawił stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznające skargę za bezzasadną. Do sprawy odniósł się radny Mariusz Siwiec poruszając kwestię braku wizji lokalnej przed wydaniem opinii oraz braku możliwości przejazdu tą drogą, co jak mówił, osobiście sprawdził. W odpowiedzi zastępca wójta Adam Olesiejuk wykazał, że ta sprawa została załatwiona poprzez zamianę rowu odwadniającego na rurę odwadniającą umożliwiającą przejazd. Głos zabrał również wójt Wiesław Panasiuk, który omówił zasadność zastosowanego tam odwodnienia i sposób rozwiązania. – Przeznaczyliśmy w budżecie 40 tys. złotych na rozwiązanie tego problemu, szukamy wykonawcy i niebawem będzie po kłopocie.

Wsparcie dla powiatu na rozbudowę drogi w Czosnówce

Jedna z uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w postaci dotacji celowej w łącznej kwocie 4.411.609,50 zł, w tym: 1.214.731,19 zł w 2023 r., 2.116.974,50 zł w 2024 r. i 1.079.903,81 zł w 2025 r., na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1068L Biała Podlaska (ul. Sidorska) – Ogrodniki – Piszczac w miejscowości Czosnówka.”.
Więcej o wspólnej inwestycji powiatu i gminy:
Ruszyła przebudowa drogi powiatowej w Czosnówce (film) (galeria) <<==>> LINK

Zmiany w budżecie

Zmiany w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej przedstawił skarbnik Krzysztof Radzikowski. Do budżetu wprowadzono m.in. dochód 2.349.163,62 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania: Remont drogi gminnej nr 100347L Czosnówka
– Dokudów II – Dokudów I o długości 3848,60 m (1.686.279,77 zł) oraz Remont drogi gminnej nr 100280L w miejscowościach Pólko Pojelce-Cełujki od km 3+783,80 do km 6+633,00 (662.883,85 zł). Wprowadzono również m.in. kwotę 20 tys. zł ze sprzedaży Stara użytkowanego przez OSP Woskrzenice Małe, dotacje i darowizny oraz kwoty przyznane na zasiłki i dodatki. Ujęto m.in. wydatki na pomoc powiatowi na budowę drogi w Czosnówce, budowę drogi w Michałówce, wykonanie projektów dróg w gminnych miejscowościach, dołożenie kwoty 8 tys. zł do funduszu sołeckiego na budowę oświetlenia ulicznego w Woskrzenicach Małych, oraz zwiększenie środków na remont szkoły w Styrzyńcu. Finalnie dochody w kwocie 69.817.722,64 zł zostały zwiększone do kwoty 73.220.359,97 zł, natomiast wydatki w kwocie 90.919.956,70 zł zwiększono do kwoty 94.322.594,03 zł. Planowany deficyt mieści się w kwocie 21.102.234,06 zł.

Wolne wnioski

Głos zabrał radny Sebastian Gałązka, który w imieniu mieszkańców Perkowic złożył podziękowanie osobom odpowiedzialnym za zrealizowanie zadania budowy nowego mostu w Perkowicach. Podziękowanie za wykonanie nawierzchni asfaltowej w Woskrzenicach Małych złożyła radna Bożena Zalewska. Na festyn rodzinny do Wólki Plebańskiej zaprosił radny Stefan Śledź, natomiast wiceprzewodnicząca rady Agnieszka Sęczyk poinformowała o przysługujących rolnikom płatnościach.

 

materiał: Radio Biper Gmina Biała Podlaska / UG Biała Podlaska
zdjęcia: Gwalbert Krzewicki
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama