Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Reklama video

O gminnych inwestycjach na XLII sesji Rady Gminy Biała Podlaska

2o kwietnia radni gminy Biała Podlaska wzięli udział w XLII sesji, podczas której omówiono szereg istotnych dla samorządu kwestii, m.in. stan inwestycji i procedur związanych z ich realizacją, zmian w budżecie, itp. Złożono sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023 oraz z realizacji Programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi. Radni podjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Wody Polskie w odpowiedzi na pytania radnych

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia pracowników Wód Polskich,  którzy zostali zaproszeni na sesję w odpowiedzi na ustną interpelację radnego Stefana Śledzia złożoną na poprzednim posiedzeniu. Radny prosił o przedstawienie zebranym informacji o sytuacji na rzekach na terenie gminy Biała Podlaska. Wyraził swoje zaniepokojenie stanem rzek i jak twierdził, składał zapytanie do Wód Polskich, ale nie dostał na nie odpowiedzi. Pytał, jakie działania podjęły Wody Polskie w związku z programem „Stop suszy” na terenie powiatu bialskiego, zapytał o budowę jazu na rzece Krznie, pytał o remonty jazów i możliwości budowy zbiorników retencyjnych i zastawek na rzece Rudce.

Głos zabrał kierownik Nadzoru Wodnego PGW Wody Polskie Bogusław Najdyhor, który scharakteryzował stan wód na terenie gminy Biała Podlaska. Mowa tu o 63,73 km rzek, które stanowią: Danówka, Klukówka, Krzna, Rudka, Zielawa i Żarnica. Podkreślił, że corocznie wykonywane są przeglądy rzek, a na ich podstawie sporządzane są przedmiary robót i kosztorysy. Zaznaczył, że ostatnia konserwacja była wykonana na rzece Danówce w 2022 r., wcześniej na Klukówce w 2019 r., na Krznie corocznie odbywa się koszenie w miejscowości Czosnówka i Porosiuki, na rzece Rudce ostatnia konserwacja była w 2019 r., na Zielawie w ostatnich latach nie było konserwacji, a na Żarnicy została wykonana w 2020 r. Dodał, że wymienione rzeki były objęte postępowaniem przetargowym, ale z uwagi na niezłożenie ofert przez wykonawców prace konserwacyjne w 2022 r. nie zostały wykonane. Bogusław Najdyhor omówił kwestię jazów na rzekach, zaznaczając, że jaz piętrzący na Klukówce nie jest własnością Wód Polskich tylko Lasów Państwowych i wszystkie remonty leżą po stronie Lasów Państwowych. Głos zabrał również kierownik Działu Utrzymania PGW Wody Polskie Tadeusz Dedes, który stwierdził, że z programu „Stop suszy” nie jest prowadzona żadna inwestycja na terenie gminy. Na pytanie radnego Marcina Onisiewicza, który zauważył, że konserwacja rzeki Krzny na skutek wypadku zakończyła się przed Porosiukami, a pozostałości starego jazu wstrzymują zanieczyszczenia, odpowiedział, że jaz jest wpisany do wieloletniego programu inwestycyjnego z terminem realizacji dosyć odległym, co wiąże się z brakiem odpowiednich środków na ten cel.

W dalszej części sesji głos zabrała zastępca dyrektora ds. Rejestracji i Świadczeń Urzędu Pracy Urszula Ochnio-Ciołek, która poinformowała o spotkaniach, jakie Urząd Pracy organizuje dla przedsiębiorców i pracodawców. Następnie wystąpił wójt Wiesław Panasiuk, który przedstawił krótką informację ze swojej działalności między sesjami. Omówił również działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, poszczególnych referatów urzędu gminy oraz szkół. Podjął temat wydatków na oświatę, omówił imprezy i wydarzenia, w których brał udział oraz programy realizowane przez gminę i bieżące inwestycje.

Inwestycje na terenie gminy Biała Podlaska

Samorząd podpisał umowy z wykonawcami zadań obejmujących remont zabytków znajdujących się na terenie gminy Biała Podlaska. Projekt opiewa na kwotę 5,5 mln złotych. Trwa budowa dróg dofinansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład w Sławacinku Nowym, Porosiukach i Czosnówce, remont dróg gruntowych za pomocą równiarki, gdzie ubytki uzupełniane są kruszywem i pospółką oraz uzupełnianie ubytków na jezdniach asfaltowych.

Włodarz poinformował o przygotowaniu wniosku na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. – Kiedy mamy na to środki to nie ma wtedy większego zainteresowania mieszkańców. Ale gdy nie mamy, wtedy dopytują, kiedy będzie odbierany na przykład eternit. Wsłuchując się w te głosy postanowiliśmy jeszcze raz złożyć wniosek, tym razem na 600 tys. zł, na usuwanie azbestu – podał szczegóły wójt Wiesław Panasiuk. Przekazał również informacje o zakończonych procedurach wydania decyzji środowiskowych dla zgłaszanych inwestycji. Przypomniał, że dla miejscowości Wólka i Hola wyłożone zostały do publicznego wglądu projekty planów zagospodarowania przestrzennego. Na pytanie radnego Mateusza Siwca dotyczące budowy fermy w Ortelu Książęcym odpowiedział, że wszczęto postępowanie odnośnie wydania decyzji środowiskowej, ukazało się również obwieszczenie w tej sprawie, jednak drugiego etapu, tj. uzgodnienia projektu decyzji nie będzie, ponieważ przedsiębiorca wycofał wniosek. W kwestii blokowania podobnych prób inwestycji poprzez opracowanie studium podjętej przez radnego Siwca kierownik referatu rolnictwa Arkadiusz Drąg przypomniał, że opracowywana przez rząd ustawa ma nałożyć na samorządy obowiązek opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warto więc zaczekać na rządowe dotacje.

Sprawy społeczne

W dalszej części posiedzenia informację z działalności pomiędzy sesjami przedstawił przewodniczący Rady Gminy Dariusz Plażuk. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022 złożyła sekretarz Grażyna Majewska, która omówiła szczegółowo liczbę wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, przedstawiła działalność komisji oraz omówiła koszty związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Sekretarz omówiła również współpracę finansową i pozafinansową z organizacjami pożytku publicznego, podsumowała współpracę w roku ubiegłym, poinformowała o ilości konkursów, złożonych ofertach, ilości podpisanych umów oraz środkach przeznaczonych na upowszechnianie i wspieranie kultury oraz kultury fizycznej z podziałem na poszczególne zadania.

Realizacja planu finansowego

Skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski przedstawił informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki z Funduszu Pomocy za 2022 rok. Plan dochodów i wydatków wynosił 458.304,89 zł, natomiast dochody zostały wykonane w kwocie 425.733,11 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń opiewa na kwotę 374.732,95 zł. Skarbnik przekazał również informację o wykonaniu planu finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok informując, że w 2022 r. środki z tego funduszu finansowały dodatek węglowy, dodatki dla gospodarstw domowych, dodatki dla podmiotów wrażliwych, a plan został określony na kwotę 11.142.407,04 zł i wykonany w wysokości 10.468.996,87 zł.

Zmiany w budżecie gminy

Po stronie wydatków zaproponowano: zwiększenie wydatków o 15 tys. zł na budowę wodociągu w Woskrzenicach, wprowadzenie zadania dotyczącego projektu technicznego przedłużenia ul. Wspólnej w Rakowiskach – 15 tys. zł, wprowadzenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji dachu w remizo-świetlicy i garażu w Sitniku – 20 tys. zł, dotację celową w kwocie 5 tys. zł dla Caritas na zakup busa dla Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz dotację celową dla GOK w kwocie 30 tys. zł na zakup podestów i schodów do sceny, a także zmianę klasyfikacji w funduszu sołeckim w Wilczynie. Skarbik Krzysztof Radzikowski poinformował obecnych, że zarówno w budżecie jak i wieloletniej prognozie finansowej należy ująć zadanie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cicibór Duży i Woskrzenice Duże jako następstwo przyjętych wcześniej uchwał na kwotę 75 tys. zł w rozłożeniu na 2 lata. W wyniku tych zmian zmienia się kwota deficytu, który wyniesie 19.402.427,64 zł.

Oświetlenie uliczne w Sworach zostanie zrealizowane w całości

Radny Mariusz Semeryło wystąpił z wnioskiem o przeznaczenie środków na dokończenie oświetlenia ulicznego przy ul. Rolniczej w Sworach. – Ta sprawa została przeoczona. Przez dwa lata mieszkańcy przeznaczają praktycznie cały fundusz sołecki na to zadanie, a nie jest to zakończone. Kwota 35 tys. zł zamknie tę inwestycję – mówił radny. Wójt przychylił się do wniosku radnego. – Rzeczywiście zapomnieliśmy o tym. Ta inwestycja oświetleniowa z funduszu sołeckiego trwa nawet trzy lata i projekt czas zakończyć. Mam jeszcze w budżecie 40 tys. zł wolnych środków – przypomniał wójt Wiesław Panasiuk wnosząc o uznanie tego zadania przez radnych. Radni poddali wniosek pod głosowanie, oddając 14 głosów akceptujących wprowadzenie kwoty 35 tys. zł jako zmiana w budżecie na rok 2023.

Radni podjęli tego dnia uchwały dotyczące zmian w budżecie na rok 2023 oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Projekt techniczny dla zadania budowy ul. Świerkowej w Czosnówce

Radny Mariusz Trzeciak zawnioskował o wprowadzenie do budżetu środków na rok 2023 środków na wykonanie projektu technicznego budowy ul. Świerkowej w Czosnówce. Włodarz zapewnił w odpowiedzi, że wniosek ten jest jak najbardziej uzasadniony i zostanie wzięty pod uwagę w przypadku zachowania wolnych kwot pozostałych po przeprowadzeniu przetargów inwestycyjnych.

Odbiór odpadów zielonych

W ostatnim punkcie posiedzenia głos zabrał przewodniczący Rady Gminy Dariusz Plażuk, który zapytał prezesa GZK Janusza Hoduna o odbiór odpadów zielonych. W odpowiedzi zgromadzeni otrzymali informację, że frakcja ta odbierana jest raz w miesiącu, a ewentualną zmianę w harmonogramie można ująć w czerwcu. Poinformował jednak, że zmiana częstotliwości na odbiór dwa razy w miesiącu będzie się wiązała z podwyższeniem kosztów.

W tym samym punkcie wolnych wniosków rozmawiano również na temat opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kwestię podnieśli radni Marek Sawczuk oraz Mariusz Trzeciak.

 

materiał: Radio Biper Gmina Biała Podlaska / UG Biała Podlaska, protokół z sesji
zdjęcia: Mariusz Maksymiuk
opracowanie: Anna Ostapiuk

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama