Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Pieniądze Unijne na zwiększenie wykorzystania OZE na terenie województwa – podpisano pierwsze umowy (galeria)

Województwo Lubelskie zakontraktowało kolejne umowy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dzisiaj zostały podpisane 3 umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na kwotę blisko 680 mln zł (przy dofinansowaniu unijnym wynoszącym blisko 580 mln zł). Umowy dotyczą wsparcia m.in. dla samorządów, podmiotów leczniczych, przedsiębiorców i mieszkańców naszego regionu. W wydarzeniu wzięli udział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Chodzi o 3 umowy na realizację projektów pn. „Fundusz Powierniczy Województwa Lubelskiego” w ramach Działania 4.7, 4.9 i 4.10. Za wdrażanie dwóch z nich (Działanie 4.7 i Działanie 4.9) odpowiada Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a za jednego (Działanie 4.10) – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP). BGK będzie mógł pełnić funkcję Podmiotu Wdrażającego Fundusz Powierniczy, a następnie wybierać Partnerów Finansujących, którzy udzielą ostatecznym odbiorom wsparcia w formie instrumentów finansowych na inwestycje w OZE.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przekazywał pieniądze pośrednikom finansowym. Łącznie z poprzednią umową i z dwoma rozpoczętymi programami – związanymi z wyposażaniem i doposażeniem straży pożarnej oraz z marketingiem gospodarczym – w województwie lubelskim mamy już zaangażowanych miliard złotych środków unijnych. Jesteśmy w absolutnej czołówce jeśli chodzi o uruchamianie środków z nowej perspektywypodkreślił marszałek Jarosław Stawiarski.

Umowy, które dzisiaj podpiszemy, uwalniają znaczące środki na finansowanie w formie zwrotnej inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii. Mamy pełną świadomość, że w Polsce magazynów energii powinno być więcej, i stąd te działania. Transformacja energetyczna jest niezwykle ważna w wymiarze regionalnym i krajowym. Podkreślamy naszą gotowość do wyboru pośredników finansowych, którzy będą udzielać atrakcyjnych pożyczekmówiła Anna Gajewska z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rosnące potrzeby energetyczne gospodarki regionu warunkują wzrost znaczenia producentów energii rozproszonej z OZE oraz wspólnot energetycznych. Należy dążyć zatem do wzrostu liczby prosumentów i zwiększenia liczby obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym. W związku z powyższym przedmiotem umów zawartych z BGK będzie utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym oddzielnym dla każdego Działania, wybór partnerów finansujących, którzy następnie będą udzielać ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie instrumentów finansowych na inwestycje związane z dywersyfikacją źródeł wytwarzanej energii (w tym wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii), redukcji ich emisyjności oraz zintensyfikowania transformacji energetycznej gospodarki regionu.

We wszystkich Działaniach przewidziano udzielanie pożyczek z możliwością łączenia ich z dotacjami. Mowa o:

• Działaniu 4.7 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, którego wartość wynosi ponad 414 mln zł, a dofinansowanie unijne ponad 352 mln zł;
• Działaniu 4.9 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych, którego wartość wynosi ponad 55 mln zł, a dofinansowanie unijne blisko 47 mln zł.

Inwestycje sfinansowane z powyższych Działań w formie pożyczek dotyczyć będą budowy i rozbudowy instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, lub instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła. Dotacja połączona z pożyczką przeznaczona zostanie na koszty magazynu energii działającego na potrzeby danego źródła OZE, a w przypadku interwencji dotyczących odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej dodatkowo, jeśli budynek pokryty jest azbestem, na koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wymianą pokrywy dachowej oraz izolacją termiczną przed dokonaniem montażu instalacji.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia w tych Działaniach będą:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia tych jednostek,
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
• spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
• podmioty prowadzące działalność oświatową lub ich organy prowadzące,
• podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
• instytucje kultury,
• szpitale i inne podmioty lecznicze prowadzące działalność leczniczą,
• organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
• Spółki Wspólnot Gruntowych,
• Podmioty Ekonomii Społecznej,
• mieszkańcy województwa lubelskiego będący właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych gdzie instalacja OZE będzie przeznaczona wyłącznie na potrzeby bytowe/mieszkaniowe gospodarstwa domowego (brak możliwości wsparcia dla instalacji OZE przeznaczonych na cele funkcjonowania działalności gospodarczej i/lub rolniczej).

Czysta, zielona energia to niższe rachunki dla Polaków i polskich firm oraz zmniejszone emisje gazów cieplarnianych. Unia Europejska wspiera produkcję odnawialnej energii zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Lubelskie jest liderem wśród polskich regionów we wsparciu ze środków unijnych transformacji energetycznej. Region stał się wręcz Laboratorium Zielonego Ładu. Teraz czas na wprowadzenie instrumentów finansowych jako wehikułu zielonych zmianmówiła Angela Martinez Sarasola, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Różnica pomiędzy Działaniem 4.7 a Działaniem 4.9 polega na tym, że zakres interwencji w Działaniu 4.9 powinien wynikać ze strategii terytorialnej sporządzonej na potrzeby wdrożenia instrumentu IIT dla OSI krajowych.

Działaniu 4.10

Wykorzystanie OZE w gospodarce (skierowanego do przedsiębiorców), którego wartość projektu wynosi ponad 209 mln zł, a dofinansowanie unijne blisko 178 mln zł – w formie pożyczek, wspierane będą inwestycje polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub/i cieplnej (również z magazynami energii/ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz w przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej przyłączeniem do sieci). Dotacja połączona z pożyczką będzie przeznaczona na koszty magazynów energii działających na potrzeby danego źródła OZE. Ostatecznymi odbiorcami w ramach instrumentów finansowych będą: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki prawa handlowego, w których większość udziałów posiadają JST lub ich związki oraz spółdzielnie energetyczne, porozumienia cywilnoprawne reprezentowane przez klastry energii i obywatelskie społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej.

Działanie 4.7, 4.9 i 4.10

Realizacja wszystkich wymienionych Działań jest zgodna z polityką klimatyczno-energetyczną UE, w tym z celami Europejskiego Zielonego Ładu, a wszystkie wspierane inwestycje końcowe będą musiały wykazać wyraźny pozytywny wpływ na środowisko, przedstawiony w formie oszczędności energii lub wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji przyczyni się także do dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii, ograniczenia zużycia paliw kopalnych, ograniczenia emisji CO2 i pyłów do atmosfery, racjonalnego gospodarowania energią oraz pozwoli na skuteczne rozwiązywanie problemów ekonomicznych związanych ze wzrostem cen energii. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie mocy zainstalowanej w źródłach OZE oraz zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem.

materiał: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
tekst i zdjęcia: Anna Nycz Biuro Prasowe KANCELARIA MARSZAŁKA Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama