Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Ponad 20 milionów złotych na realizację inwestycji w 2023 r.

Gmina Janów Podlaski zainwestuje w 2023 r. ponad 20 mln złotych.

Z dniem 21 grudnia 2022 r. Rada Gminy Janów Podlaski podjęła uchwałę w sprawie określenia budżetu na rok 2023. Łączna kwota planowanych dochodów do 40.823.904 zł, z czego dochody bieżące stanowią 23.434.204 zł, natomiast majątkowe 17.389.700 zł. Wydatki określono na kwotę 49.291.467 zł, z tego bieżące 23.863.671 zł i majątkowe 25.427.796 zł. Kwotę deficytu w wysokości 8.467.563 zł pokryją nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, środki z lokat oraz niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia
środków Unii Europejskiej i dotacji. Zaplanowany przychód gminy to kwota 8.467.563 zł.

Wśród wydatków inwestycyjnych na rok 2023, na jakie Gmina Janów Podlaski zamierza przeznaczyć środki z budżetu własnego oraz z dofinansowania środkami zewnętrznymi, znajdują się m.in.:

1. Rozbudowa i przebudowa stadionu gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3.700.000 zł, w tym środki Ministerstwa Sportu i Turystyki 2.254.700 zł.
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 w Janowie Podlaskim ul. Siedlecka i ul. 1 Maja wraz z dokumentacją projektową – 5.400.000 zł, w tym RFIL 400.000 zł, Polski Ład 4.815.000 zł.
3. Budowa drogi gminnej nr 100072L Janów Podlaski – Wygoda wraz z dokumentacją projektową – 2.000.000 zł, w tym RFIL 451.800 zł, Polski Ład 1.250.000 zł.
4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski – 7.100.000 zł, w tym Polski Ład 5.700.000 zł.
5. Modernizacja oświetlenia w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim – 100.000 zł.
6. Budowa drogi gminnej nr 100120L ul. Ogrodowa z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 698 Siedlce – Terespol w m. Janów Podlaski – 660.000 zł.
7. Objęcie udziałów w spółce SIM – 3.000.000 zł
8. Wykonanie dokumentacji przebudowy kanalizacji na Placu Partyzantów.
9. Dokumentacja projektowa budowy przyłącza gazowego do kotłowni gminnej w Janowie Podlaskim.
10.Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 100089L i 100090L w m. Błonie.
11.Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w m. Klonowica Mała.
12.Montaż instalacji fotowoltaicznej na hydroforni w Janowie Podlaskim.
13.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej nr 100059L w m. Bubel Łukowiska.
14.Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Zespole Placówek Oświatowych (Przedszkole) w Janowie Podlaskim.
15.Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na odcinku Janów Podlaski – Wygoda.
16.Dostępny samorząd – granty.
17.Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego “Cyfrowa Gmina”.

Ogółem wydatki inwestycyjne to 22.365.502 zł, z czego z budżetu gminy pochodzi 4.421.500 zł, a dofinansowanie środkami zewnętrznymi: budżet państwa 17.908.700 zł, UE 35.302 zł.

Postępy prac drogowych zaplanowanych na 2023

Na terenie gminy Janów Podlaski trwa ofensywa drogowa, której zadaniem jest poprawa komfortu życia mieszkańców oraz ułatwienie przejazdu przez teren gminy turystom i podróżnym. Wśród zaplanowanych na ten i przyszły rok zadań znalazły się m.in. dwie drogi:
w Klonownicy Małej oraz droga Janów Podlaski – Wygoda. To również ważne dla Janowa ulice Ogrodowa i Kwiatowa.

Droga w Klonownicy Małej

Pierwsza z dróg, droga gminna nr 100079L Klonownica Mała – Janów Podlaski, obecnie wykonana z kostki brukowej, zyska asfaltową nakładkę na długości około 600 metrów. Zostanie również wykonane pobocze. Remont tej drogi wykona Zakład Produkcyjno-
Usługowy Tomasz Sęk z Nowej Bordziłówki, z którym gmina podpisała umowę w dniu 10 marca br. Wartość inwestycji to 1.426.431 zł, natomiast termin realizacji przypada na 10 listopada 2023 r.

Droga Janów Podlaski – Wygoda

W postępowaniu przetargowym dla zadania budowy drogi gminnej nr 100072L Janów Podlaski – Wygoda wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w formie zaprojektuj i wybuduj dokonano wyboru oferty wykonawcy, którym zostało Przedsiębiorstwo
Budownictwa Drogowego „Tre-drom”. Firma złożyła ofertę na kwotę 5.176.531,24 zł. Wyboru wykonawcy dokonano w dniu 21 marca br., natomiast zawarcie umowy przewidywane jest na przełomie marca i kwietnia. Firma zrealizuje zadanie w terminie 20 miesięcy od dnia
podpisania umowy. Zadanie dotyczy odcinka drogi o długości około 1,9 km. Finalnie będzie to droga z nawierzchnią asfaltową o szerokości jezdni 5,5 m wraz z podbudową i kanałem technologicznym, zostaną wykonane zjazdy na posesje. Na ten cel gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2,5 mln złotych oraz 500 tys. zł ze środków przeciwdziałania Covid.

Ulice Ogrodowa i Kwiatowa

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 dla województwa lubelskiego Gmina Janów wybuduje w roku 2023 dwie drogi gminne na terenie miejscowości Janów Podlaski. Na ten cel pozyskała dofinansowanie w kwocie 1.112.055,57 zł.

1. Budowa drogi gminnej nr 100120L – ul. Ogrodowa w miejscowości Janów Podlaski
Długość odcinka 0,162 km, okres realizacji zadania 06.2023 – 12.2023. Ogólna wartość projektu to 535.381,47 zł, deklarowana kwota
środków własnych 267.690,73 zł, dofinansowanie w wysokości 50%, w 2023 r. – 267.690,74 zł.

2. Budowa drogi gminnej nr 100064L – ul. Kwiatowa w miejscowości Janów Podlaski
Długość odcinka 0,485 km, okres realizacji zadania 06.2023 – 12.2023. Ogólna wartość projektu to 1.688.729,65 zł, deklarowana kwota
środków własnych 844.364,82 zł, dofinansowanie w wysokości 50%, w 2023 r. – 844.364,83 zł.

Realizację tego zadania przewidziano na rok 2023, podpisanie umowy z Urzędem Wojewódzkim o dofinansowanie nastąpiło w dniu 28 marca, natomiast do końca kwietnia zostaną ogłoszone przetargi.

Umowa na zadania w ramach RFRD została już podpisana

Gmina Janów Podlaski znalazła się wśród 51 samorządów z terenu województwa lubelskiego, które w marcu br. podpisały z wojewodą lubelskim Lechem Sprawką umowy na realizację zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r.
Samorząd pozyskał środki w wysokości 1.112.055,57 zł. Umowę na realizację zadań podpisał w dniu 28 marca w Lublinie wójt Leszek Chwedczuk kontrasygnatą skarbnik Eweliny Rogoźnickiej-Pikacz, samorządowcy odebrali również symboliczny czek. Środki zostały przeznaczone na budowę dróg gminnych – ulice Ogrodową i Kwiatową w Janowie Podlaskim.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski

W 2022 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wykonawcą – firmą Budomex na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja obejmuje budowę od podstaw nowej oczyszczalni ścieków aglomeracji Janów Podlaski w sąsiedztwie obecnie istniejącej o docelowej wydajności nominalnej Qdśr = 800 m³/d i wielkości 8.100 RLM. W wyniku prac modernizacyjnych powstanie nowoczesna oczyszczalnia ścieków pracująca w oparciu o osad czynny z wykorzystaniem technologii
hybrydowej łącząca cechy przepływu ciągłego i systemów porcjowych SBR.

Wartość inwestycji, zgodnie z podpisaną umową wynosi 14.612.400 zł. Umowa przewiduje wykonanie inwestycji do dnia 18.07.2024 r. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na prowadzenie robót budowlanych. Rozpoczęcie prac przewiduje się na kwiecień/maj br. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy inwestycyjnej. Kwota promesy finansowej wynosi 11.400.000 zł, co stanowi 78,02% wartości inwestycji.

Gminny żłobek z programu Maluch Plus

Gmina Janów Podlaski w dniu 17 lutego 2023 r. złożyła wniosek aplikacyjny o przyznanie środków na utworzenie gminnego klubu dziecięcego. Wnioskowana kwota wynosi 441.102,60 zł. Gminny żłobek planowany jest do utworzenia w budynku obecnie istniejącego Przedszkola Samorządowego. W ramach powyższej kwoty wykonane zostaną prace remontowe i adaptacyjne oraz dokonany będzie zakup wyposażenia.

Budowa stadionu gminnego coraz bliżej

Zakończyła się procedura przetargowa na budowę stadionu gminnego w Janowie Podlaskim. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 5.669.188,57 zł złożyła firma TRES-BUD Mateusz Treska z Białej Podlaskiej. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 8 marca
2023 r. Na realizację zadania “Rozbudowa i przebudowa stadionu gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Gmina Janów Podlaski pozyskała 2.254.700 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 25 stycznia br.

W ramach zadania zostanie przebudowana płyta boiska, a sam obiekt będzie przystosowany do wymagań minimum IV klasy rozgrywkowej, czyli z powierzchnią 100 x 60 metrów. Pojawi się na nim energooszczędne oświetlenie, zostanie wybudowana 100-metrowa bieżnia zakończona skocznią w dal, powstanie trybuna dla 500 kibiców, plac zabaw dla dzieci i tyrolka. Remontowi zostanie poddany budynek zaplecza, w którym modernizację przejdą pomieszczenia z szatniami i sanitariatami. Obiekt zostanie ogrodzony i odwodniony, a także uzupełniony drogą przeciwpożarową z placem manewrowym i miejscami parkingowymi. Pojawi się także ciąg pieszy z kostki brukowej. Termin zakończenia prac budowlanych zaplanowano na dzień 8 maja 2024 r.

 

materiał: Radio Biper Gmina Janów Podlaski / Gmina Janów Podlaski
zdjęcia: Mariusz Maksymiuk
opracowanie: Anna Ostapiuk

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama