Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

39. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Termin wydarzenia: 28 grudnia 2022
, godz. 11:00
Informujemy, że 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Biała Podlaska przy ul. Prostej 31 odbędzie się XXXIX posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji. Wśród uchwał ta najważniejsza - Budżet 2023 roku. Ponadto radni zajmą się regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, tematem będzie również ustalenie opłat za odbiór odpadów. Radni podejmą decyzję także co do wysokości opłat za odbiór ścieków i opłat za wodę. W planie sesji również uchwała o porozumieniu z Miastem Biała Podlaska dotyczącym zapewnienia transportu zbiorowego z miejscowości podmiejskich komunikacją miejską.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Podlaska”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biała Podlaska”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Podlaska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażeni zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Biała Podlaska a Gminą Miejską Biała Podlaska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dokudowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Nasza Szkoła” dotacji w wyższej wysokości i ustalenia okresu udzielenia tej dotacji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Biała podlaska na rok 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Biała Podlaska na rok 2023 i planu wydatków finansowych Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zamknięcie obrad.

 

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
tekst: Dariusz Plażuk przewodniczący Rady Gminy / Maja Fila Biuro Obsługi Rady Gminy / Leszek Niedaleki
grafika: arch.radiobiper.info
opracowanie: Leszek Niedaleki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama