Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

BLGD: Informacja o nowym naborze

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

1. Termin składania wniosków: od 06.06.2022 do 20.06.2022 w godzinach od 8:30 do 15:30

2. Miejsce składania wniosków: Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy składać w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15 w Białej Podlaskiej.

3. Tryb składania wniosków: Należy złożyć oryginał wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz wniosek w wersji elektronicznej.

4. Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych
✓ 63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
✓ Do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów

5. Zakres tematyczny oraz limit środków:
✓ „Działania promujące obszar LSR”
– ,,Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR” – 228 238,36 EUR co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 912 953, 44 PLN.

Limit naboru ustalany jest w walucie EURO, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Lubelskiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

„Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm.)

6. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
a) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu,
b) zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu,
c) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020,
d) zgodność operacji z LSR Bialskopodlaskiej LGD,
e) zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

7. Kryteria wyboru operacji:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się pod ogłoszeniem o naborze wniosków.

8. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów:
– wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania www.blgd.eu w zakładce: „Nabory wniosków – ogłoszenia”,
– LSR dostępny w zakładce: „Dokumenty BLGD”,
– Procedura, Regulamin Rady znajdują się w zakładce: „Dokumenty BLGD”

9. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
– w przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 8 znajdują się w Załączniku nr 1 do Wytycznych nr 6_4_2017.

10. Dodatkowe warunki wsparcia:
– Całkowita wartość operacji nie może przekroczyć:

„Działania promujące obszar LSR” – ,,Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR” 12 679,91 EUR (50 719,64 PLN).

– Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. Zm.) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tyś. złotych.

Źródło: Biuro BLGD

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama