Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej (film) (galeria)

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej gościło w dniu 15 grudnia grono przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bialskiego. Uroczysty VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP był okazją nie tylko do podsumowania działalności straży w minionym roku, ale też wręczenia medali i odznaczeń za szczególne zasługi dla pożarnictwa.

Rok 2021 był rokiem sprawozdawczo–wyborczym w ochotniczych strażach pożarnych oraz oddziałach Związku OSP RP, tj. gminnych i powiatowych. Kampania przypadała w roku jubileuszu 100-lecia powołania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. 100 lat temu w dniach 8 i 9 września w Warszawie pod hasłem „W jedności siła: odbył się I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Pożarnych powołujący do życia Związek OSP RP, którego prezesem został Bolesław Chomicz. Jubileusz przypadający na rok 2021 był świętem wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kampanię sprawozdawczo–wyborczą w ogniwach Związku OSP RP w powiecie bialskim zakończył VI Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, jaki odbył się 15 grudnia 2021 roku. W zjeździe udział wzięli:
– Marian Starownik – wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP i Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie
– st. bryg. Artur Tomczuk– Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej
– ks. Roman Sawczuk – wieloletni Diecezjalny Kapelan Strażaków
– ks. Andrzej Biernat – Diecezjalny Kapelan Strażaków
– ks. Henryk Jakubowicz – Powiatowy Kapelan Strażaków
– Mariusz Kiczyński – przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego
– prezydenta Miasta Biała Podlaska reprezentował Artur Żukowski
– bryg. Marek Chwalczuk– zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej
– st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Łaziuk – były Komendant Miejski PSP, redaktor wydanej monografii „Straże pożarne powiatu bialskiego
– delegaci na zjazd powiatowi wybrani na zjazdach gminnych
– przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrani na zjazdach gminnych
– członkowie ustępujących władz oddziału powiatowego – zarządu i komisji rewizyjnej
– wójtowie gmin i burmistrzowie miast z powiatu bialskiego
– komendanci gminni straży pożarnych.

Obrady VI zjazdu rozpoczął prezes ustępującego ZOP druh Mariusz Filipiuk. – Dokonamy dziś oceny działalności naszej organizacji na terenie powiatu bialskiego za lata 2017-2021, a także wypracujemy kierunki działania na przyszłą kadencję. Przypadający w tym roku jubileusz powstania Związku OSP RP był świętem wszystkich ochotniczych straży pożarnych i działaczy realizujących cele i zadania naszej organizacji – mówił prezes dh Mariusz Filipiuk. – Związek OSP RP jest jedną z nielicznych organizacji w naszym kraju o tak długiej i chwalebnej historii. Pamiętajmy, że musimy dołożyć starań, aby dorobek stu lat wytrwałych i niezłomnych działań nie został zaprzepaszczony, a nasze hasło ze sztandarów „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” zawsze było dla działaczy Związku mottem w codziennej działalności.

Następnie uroczyście został wprowadzony sztandar Zarządu Powiatowego i odegrany hymn państwowy. Po powitaniu gości minutą ciszy i modlitwą pod przewodnictwem ks. Romana Sawczuka uczczono strażaków ochotników i działaczy Związku, którzy odeszli w mijającej kadencji.

Zjazd był okazją do uhonorowania zasłużonych działaczy Związku odznaczeniami resortowymi. Na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Białej Podlaskiej, Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie uchwałą nr 129 z dnia 27 kwietnia 2021 r. przyznało najwyższe odznaczenia pożarnicze w Polsce:

1. Złoty Znak Związku druhom:
Mariusz Filipiuk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej, Starosta Bialski
Edward Tarasiuk – wiceprezes OSP „Sidorki” w Białej Podlaskiej

2. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza druhom:
Józef Daniluk – członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej
Józef Szczur – sekretarz Powiatowej Komisji Rewizyjnej w Białej Podlaskiej

Uchwałą nr 11 z dnia 30 sierpnia 2021 r. nadano działaczom ochotniczych straży pożarnych medale za zasługi dla pożarnictwa:

1. Złoty Medal druhom:
Grzegorz Kiryluk – członek OSP „Śródmieście” w Międzyrzecu Podlaskim
Jarosław Korolczuk – zastępca naczelnika OSP „Śródmieście” w Międzyrzecu Podlaskim
Hubert Włodarczyk – wiceprezes OSP „Śródmieście” w Międzyrzecu Podlaskim

2. Srebrny Medal druhom:
Arkadiusz Misztal – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sławatyczach, Wójt Gminy Sławatycze

Strażacy to ważny filar w społeczności każdej gminy, szczególnie jeśli chodzi o Gminę Sławatycze – stwierdza wójt Gminy Sławatycze dh Arkadiusz Misztal. – Nie tylko biorą udział w gaszeniu pożarów czy akcjach zagrożeń miejscowych, ale też wspomagają w różnych akcjach społecznych. Ostatnio rozwozili prezenty w ramach Szlachetnej Paczki. Gminie udało się pozyskać dodatkowe środki z Polskiego Ładu na budowę od podstaw strażnicy OSP. Będzie to funkcjonalny budynek wyposażony w trzy podwójne garaże przejezdne z dwóch stron, zaplecze socjalne i sanitarne. – W naszej gminie strażacy są bardzo aktywni, tworzą grupę osób, którzy wspierają zarówno siebie nawzajem jak i mieszkańców. 

Aktu dekoracji dokonali prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Marian Starownik, sekretarz dh Czesław Pikacz oraz członek Zarządu dh ks. Roman Sawczuk.

3. Srebrną Odznakę druhom:
Mariusz Filipiuk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej, Starosta Bialski
Zygmunt Szabaciuk – członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

4. Brązową Odznakę druhom:
Tomasz Bieniek – członek Powiatowej Komisji Rewizyjnej w Białej Podlaskiej
Stanisław Chomicz – członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej, wieloletni komendant gminny w Rokitnie
Czesław Pikacz – członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej
Jan Sikora – członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

Aktu dekoracji dokonali prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Marian Starownik, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh ks. Roman Sawczuk oraz przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Dariusz Gawlik.

Podziękowania prezesa ZOP za działalność i zaangażowanie podczas minionej kadencji otrzymali członkowie ustępujących władz Oddziału Powiatowego. Po uroczystych akcentach przystąpiono do prac merytorycznych. Przewodniczącym Zjazdu został wybrany jednogłośnie Franciszek Jerzy Stefaniuk. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej za lata 2017 – 2021 złożył prezes oddziału Mariusz Filipiuk – starosta bialski. Sprawozdanie powiatowej komisji rewizyjnej oddziału zakończone wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz powiatowych złożył przewodniczący komisji Maciej Tymoszuk.
Po przedstawionych sprawozdaniach z działalności zarządu i komisji oraz sprawozdaniu Przewodniczącego Komisji Mandatowej Józefa Szczura ze Sławatycz, który poinformował, że frekwencja wynosi 87% i zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwał, odbyło się głosowanie nad absolutorium, w którym delegaci jednogłośnie udzielili absolutoriom ustępującemu Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej za okres kadencji.

W dalszej kolejności obrad przystąpiono do wyboru nowych władz oddziału powiatowego oraz wyboru delegatów na zjazd wojewódzki. Przewodniczący komisji wyborczej Jerzy Kogucz z Konstantynowa przedstawił propozycje składów: 33 osobowego zarządu oddziału powiatowego do którego weszli przedstawiciele wszystkich oddziałów gminnych Związku OSP RP wybrani na zjazdach gminnych oraz osoby zgłoszone dodatkowo: ks. Henryk Jakubowicz, ks. Andrzej Biernat, Komendant Miejski PSP st. bryg. Artur Tomczuk i Bożena Krzyżanowska z fili OW w Białej Podlaskiej, 5 osobowej komisji rewizyjnej i 19 delegatów na zjazd wojewódzki, które zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniu jawnym przez delegatów.

Na pierwszych posiedzeniach, które odbyły się w trakcie przerwy zjazdowej, zarząd i komisja ukonstytuowały się. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Maciej Tymoszuk z gm. Miedzyrzec Podlaski. Zarząd Oddziału Powiatowego wybrał ze swego grona 13 osobowe prezydium, które wybrało na funkcję:
– prezesa Mariusza Filipiuka
– v-ce prezesów Jerzego Czyżewskiego i Romualda Murawskiego
– sekretarza Wiesława Panasiuka
– skarbnika Bożenę Krzyżanowską.
Do Zarządu OW w Lublinie desygnowano: Mariusza Filipiuka, ks. Romana Sawczuka i Czesława Pikacza.

W uchwalonym programie działania, który przedstawił przewodniczący komisji uchwał i wniosków Wiesław Panasiuk Prezes Oddziału Gminnego w Białej Podlaskiej na lata 2022 – 2026 wyznaczono priorytety, a w wśród nich:
– promocja działań i innych inicjatyw lokalnych realizowanych przez OSP oraz wspólną realizację przedsięwzięć skierowanych do OSP i integrujących członków OSP,
– propagowanie działalności kobiet i młodzieży skupionych w kobiecych i młodzieżowych drużynach pożarniczych,
– rozwijanie form i metod wzrostu poziomu wyszkolenia członków OSP m.in. poprzez propagowanie sportu pożarniczego, organizację zawodów sportowo – pożarniczych oraz różnorodnych form szkolenia,
– kontynuacji powiatowych pielgrzymek strażaków połączonych obchodami powiatowego dnia strażaka,
– pomoc merytoryczna dla jednostek OSP i oddziałów gminnych,
– szukanie nowych form finansowania jednostek OSP np. programy unijne,
– wspieranie działalności OSP, które podejmują nietypowe formy działania,
– działalność kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania strażackich orkiestr dętych oraz innych zespołów artystycznych działających pod patronatem ochotniczych straży pożarnych.

W mojej ocenie ochotnicze jednostki straży pożarnej to jedna z najważniejszych organizacji, która przede wszystkim skupia ludzi wokół tego, by spieszyć potrzebującym pomocy. Wiadomo, że straż pożarna teraz to nie tylko gaszenie pożarów, to przede wszystkim wypadki, kolizje, różne zdarzenia, na które reaguje OSP pojawiając się często jeszcze przed służbami zawodowymi – zauważa wójt Gminy Piszczac dh Kamil Kożuchowski. – Wynika to z bliskości. Uważam, że OSP odgrywa ważną rolę w życiu lokalnym, społecznym. Strażacy bardzo często pomagają, są na każde wezwanie. Na terenie gminy Piszczac funkcjonuje siedem jednostek OSP, dwie z nich są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

W trakcie obrad st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Łaziuk zaprezentował publikację wydaną przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej „Straże pożarne powiatu bialskiego”. Publikacja poświęcona jest Ochotniczym Strażom Pożarnym powiatu bialskiego, zawiera rys historyczny wszystkich OSP z powiatu oraz struktur wojewódzkich i powiatowych Związku OSP RP, które funkcjonowały i funkcjonują na terenie powiatu. Jeden z rozdziałów poświęcony jest zawodowej i państwowej straży pożarnej.

Straż odgrywała i odgrywa ważną rolę w każdej gminie, w naszej również. Jest to grupa osób, na które zawsze możemy liczyć w sytuacji zagrożenia, nie tylko pożaru, ale i każdego innego nieszczęścia, jakie przytrafia się mieszkańcom lub ich mieniu. Cieszę się bardzo, że niosą tę pomoc i że tak będzie cały czas. Życzę, by tych wyjazdów było jak najmniej, choć wiadomo, że nie da się ich uniknąć – stwierdza wójt Gminy Janów Podlaski Leszek Chwedczuk. – Nasze OSP w ostatnim czasie wspomaga wojsko w trudnym czasie związanym z przekraczaniem granicy przez uchodźców. Działalność straży jest wszechstronna. Jednostka w Janowie wyjeżdża zdecydowanie najczęściej i trzeba ich pochwalić, bo ten czas reakcji od momentu gdy zawyje syrena do momentu wyjazdu jest naprawdę krótki. To gwarantuje, że pomoc zawsze dotrze na czas. 

Na zakończenie obrad w imieniu prezydium zjazdu życzenia świąteczne i noworoczne złożyli druh Marian Starownik, Mariusz Filipiuk i ks. Andrzej Biernat.

 

materiał: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
tekst: Bożena Krzyżanowska
opracowanie: Anna Ostapiuk
zdjęcia: Mariusz MaksymiukRadio Biper Biała Podlaska/ Karolina Lubańska – Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej (wręczenie odznaczeń i medali)
film: Mariusz Maksymiuk / Małgorzata Mieńko

 

 

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama