Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk i Raport o stanie Powiatu Bialskiego w 2020 roku (film)

Ostatnia sesja Rady Powiatu w Białej Podlaskiej to czas debaty nad ważnymi podsumowaniami roku 2020. Starosta Bialski Mariusz Filipiuk przedstawił m.in. pod osąd radnych Raport o stanie powiatu bialskiego za 2020 rok. Podczas sesji miała też miejsce debata nad raportem o stanie powiatu i jego przyjęcie przez Radę. W materiale przedstawiamy wystąpienie Starosty i syntezę raportu w skrócie. W dyskusji głos radnego Tomkowicza który porosił o wykaz ważności poszczególnych dróg powiatowych chwaląc jednocześnie Raport jako zwięzłą, bogatą w treść i klarowną informację. Podczas głosowania o Wotum Zaufania dla Zarządu jednogłośnie ZA Rada Powiatu Wotum udzieliła.

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk:
Wysoka Rado!

Jako Przewodniczący Zarządu pragnę poinformować, iż w obecnym roku po raz kolejny przygotowany został Raport o stanie powiatu bialskiego, obowiązek przygotowania który wprowadzony został zmianami w ustawie o samorządzie powiatowym z 2018 roku. Zarząd zrealizował ustawowy obowiązek przedstawiając Radzie Powiatu raport za 2020 rok z zachowaniem terminu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu, jak też omówienie bieżącej działalności. Instytucja raportu o stanie powiatu ma na celu stworzenie narzędzia pozwalającego na ocenę pozabudżetowej działalności Zarząd Powiatu i stanowiącego podstawę do udzielenia organowi wykonawczemu wotum zaufania. Ocena realizacji budżetu mieści się w zakresie objętym sprawozdaniem z wykonania budżetu i znajduje swoje odzwierciedlenie w udzielnym organowi wykonawczemu absolutorium, które odnosi się wyłącznie do działalności budżetowej Zarządu. Istniejącą lukę związaną z oceną pozabudżetowej działalności Zarządu wypełnia właśnie raport o stanie powiatu, będący w istocie sprawozdaniem z pozabudżetowej działalności organu wykonawczego. Raport stanowi także narzędzie kontroli społecznej władzy samorządowej w związku z ustawowym obowiązkiem poddania go dyskusji publicznej, w której, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu, mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu.

Raport o stanie powiatu bialskiego za 2020 r. do kwestii finansowych odnosi się w sposób ogólny i skupia się na przedstawieniu szerokiego spektrum działań Zarządu Powiatu w ramach określonych ustawowo zadań samorządu powiatowego. Raport nie obejmuje również realizacji budżetu obywatelskiego, ponieważ w roku sprawozdawczym ta forma udziału społeczności lokalnej w działalności samorządu nie funkcjonowała w powiecie bialskim. Dane przedstawione w raporcie uwzględniają element porównawczy w stosunku do roku poprzedniego.

Jako Przewodniczący Zarządu pragnę poinformować, że rok 2020 był pełen wyzwań i wytężonej pracy. Był to czas realizacji licznych inwestycji, pozyskiwania środków unijnych, ale też zmagania się z problemami bieżącymi. Był to także czas szczególnie trudny ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, która doprowadziła do ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, wpływając w sposób bezprecedensowy na funkcjonowanie administracji, w tym również samorządów. Pomimo ograniczeń wynikających z zaistniałych okoliczności, Zarząd podejmował liczne działania mające na celu realizowanie bieżących zadań powiatu, jak również inicjatyw dalekosiężnych służących podnoszeniu jakości usług świadczonych na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowano działania w sferze inwestycyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, środowiskowej i szeregu innych. Szczegółowe dane dotyczące realizacji zadań powiatu zawarte są w poszczególnych rozdziałach raportu.

W powiecie bialskim jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Trzeba zrealizować wiele zadań inwestycyjnych pozwalających na jak najpełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Poprawy wymaga przede wszystkim infrastruktura, potrzebne są kolejne remonty i przebudowy dróg i mostów. Prowadzone są w tym zakresie liczne działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, co jak potwierdza niniejszy raport prowadzone jest w sposób efektywny. Na uwagę zasługuje także znaczna liczba zadań bieżących realizowanych przez poszczególne jednostki administracji samorządowej, co wiąże się z koniecznością zapewniania odpowiedniej bazy lokalowej. W 2020 r. wykonano znaczący postęp w tym zakresie nabywając w dniu 31 grudnia 2020 r. większościowy udział we współwłasności budynku przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej, w którym znajduje się m.in. siedziba Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. Był to pierwszy krok w kierunku zapewniania odpowiedniej bazy lokalowej urzędom administracji powiatu. W kolejnych latach planowane są prace związane z modernizacją budynku.

Rolą opracowania jest dostarczenie materiału do podjęcia dyskusji o kierunkach działań organu wykonawczego. Mam nadzieję, że przedstawione informacje posłużą do rzetelnej oceny realizacji pozabudżetowej działalności Zarządu Powiatu. Przygotowanie analizy istniejącego stanu rzeczy i uczciwe przedstawianie dokonań stanowią jeden z podstawowych instrumentów działalności samorządowej.

Przy dokonywaniu oceny realizacji uchwał Rady Powiatu w Białej Podlaskiej oraz analizy bieżącej działalności Zarządu byli zaangażowani pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, za które to zaangażowanie w imieniu Zarządu serdecznie dziękuję.

Mamy nadzieję, że dyskusja nad raportem i zgłaszane w jej ramach głosy przyniosą ciekawe wnioski, które będą realizowane w kolejnych latach.

Szanowni Radni, Panie Przewodniczący

Mając na uwadze przedstawiony Raport o stanie powiatu za 2020 rok, chciałbym podziękować za aktywny udział całej Rady w pracach nad realizowaniem licznych zadań samorządu powiatowego ważnych z punktu widzenia lokalnych społeczności. Powiat, jak każda jednostka samorządu terytorialnego, funkcjonuje dla mieszkańców, którzy tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Rolą powiatu jest rozwiązywanie problemów społecznych, wypełnianie zadań pozostających w jego kompetencji, ale także inicjowanie i kreowanie pozytywnych zmian służących społeczności lokalnej.

Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, że dzięki dotychczasowej działalności, dobrej współpracy z samorządami gminnymi, samorządem województwa i administracją rządową, a także organizacjami pozarządowymi, będziemy w sposób możliwie najlepszy realizować oczekiwania naszych mieszkańców.

W związku z powyższym, w imieniu Zarządu Powiatu, proszę Wysoką Radę o udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2020 rok.

Dziękuję za uwagę.

W dyskusji i Raporcie głos zabrał radny Marian Tomkowicz:
Raport o stanie powiatu jest bardzo interesującym dokumentem. To samo mówiłem rok temu, gdy przedstawiano nam pierwszy tego typu raport. Czyta się ten dokument z wielkim zainteresowaniem. Bardzo uważnie przeczytałem rozdział o drogownictwie. Informacji jest dużo. Zabrakło mi informacji o rangach, ważności i obciążeniu ruchem pojazdów poszczególnych dróg powiatowych. Zdaję sobie sprawę, że trudno byłoby uzyskać takie dane dla każdej drogi, na pewno takie badania byłyby kosztownym przedsięwzięcie. Ale zabrakło mi tutaj listy dróg powiatowych z ich numeracją i przebiegiem. Zabrakło też kolejności odśnieżania jaką wyznacza Zarząd Dróg Powiatowych na poszczególnych drogach w okresie zimowym. To ciekawa sprawa. Które drogi powiatowe są oznaczone jako trasy w pierwszej kolejności do zimowego utrzymania. Taką informację co roku, Zarząd Dróg Powiatowych wysyła gminom. Dla nas, radnych, pomogłaby ta wiedza podczas podejmowania uchwał dotyczących realizacji poszczególnych inwestycji drogowych. Czy inwestujemy w drogę bardzo ważną – jeśli pierwsza kolejność odśnieżania to na pewno ważna droga. To byłoby dla nas jasne kryterium. Jestem pod wrażeniem części Raportu w którym zawarto informacje o drogach powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych wykonał swoją pracę bardzo porządnie. Nie znaczy to, że inne części Raportu pominąłem. Zrozumiałe jest jednak, że najbardziej nas radnych interesują drogi, to one są najbliżej naszych mieszkańców – naszych wyborców. Kompetencje Powiatu są bardzo obszerne. Odpowiedzialność Starostów jest ogromna w wielu różnych dziedzinach. Opieka Społeczna, Domy Pomocy Społecznej. Wydajemy jako Powiat ogromne kwoty na pomoc społeczną ale czytając Raport można zrozumieć i zobaczyć dokładnie na co przeznaczane są te pieniądze. Radnych samorządów gminnych, gdy podaję im wielkość kwot jakie przeznaczamy w tym dziale szokuje ich wielkość. Mówią, że marnotrawimy pieniądze. Proponuję przejrzeć nasz Raport. Utrzymanie instytucji służących naszym mieszkańcom jest drogie. Ale utrzymujemy je na wysokim poziomie i mimo wszystko one służą naszym mieszkańcom.


materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Katarzyna Żurek Biuro Rady Powiatu w Białej Podlaskiej / Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

 

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama