Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Nabór kandydatów na stanowisko dyrektora MBP

Prezydent Miasta Biała Podlaska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:
– obywatelstwo polskie,
– wykształcenie wyższe II stopnia w jednej z dziedzin związanych z działalnością kulturalną albo wyższe II stopnia i studia podyplomowe o specjalności zarządzanie kulturą, bibliotekarstwo, kulturoznawstwo lub pokrewne,
– posiadanie minimum 5 lat ogólnego stażu pracy, w tym co najmniej 2-letniego stażu
– na stanowisku kierowniczym (do wymienionego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy oraz zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych),
– znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z zarządzaniem i  funkcjonowaniem instytucji kultury oraz zasad ich finansowania,
– znajomość zadań i specyfiki funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej,
– niekaralność,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
– nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym unijnych, na realizację projektów kulturalnych,
– umiejętność zarządzania finansami oraz personelem,
– doświadczenie w organizowaniu i realizowaniu projektów z obszaru kultury.

3. Zakres wykonywanych zadań:
– kierowanie bieżącą działalnością i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej oraz zatrudnionych w niej pracowników,
-reprezentowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej i udzielanie informacji o jej działalności,
– przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe zabezpieczenie mienia jednostki,
– prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej,
– współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dobra mieszkańców i użytkowników biblioteki.

4. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
– pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej,
– autorska koncepcja programowo-organizacyjna z zakresu bieżącego funkcjonowania i rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej o objętości maksymalnej 10 stron, dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, zawierająca między innymi:
ramowy program działalności instytucji na 3 lata,
sformułowanie misji i celów strategicznych,
opis optymalizacji pracy i zatrudnienia,
plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych),
opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej,
plan współpracy z samorządami terytorialnymi województwa lubelskiego oraz innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym organizacjami pozarządowymi,
– życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
– kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, osiągnięcia zawodowe (rekomendacje, referencje),
– kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany minimalny 5-letni staż pracy
– (świadectwa pracy, zaświadczenia o obecnym zatrudnieniu lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy),
– kserokopie dokumentów potwierdzających minimalny 3-letni staż na stanowisku kierowniczym,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
– oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289, z poźn. zm.),
– oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do pracy i stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,
– oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych (RODO), którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Kopie dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 4, 5 i 6 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Kandydat jest obowiązany przedłożyć na prośbę komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, 5 i 6.
Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej kandydaci na stanowisko dyrektora, mogą uzyskać w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, pokój nr 309 lub telefonicznie: 83 341-69-90.
Ofertę zawierającą wymagane dokumenty wraz z ich spisem, w zamkniętej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska, z dokładnym adresem do korespondencji, nr telefonu i adresem e-mail oraz dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ – NIE OTWIERAĆ” należy złożyć w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Kancelaria Ogólna – pokój nr 8  lub wysłać na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska Referat Kultury i Sportu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w internetowych wydaniach dzienników, o których mowa w   2 ust. 3 zarządzenia. Wzór kwestionariusza  osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie opublikowano na stronie http://bip.bialapodlaska.pl w lokalizacji Jak załatwić sprawę – karty  informacyjne i formularze/Kwestionariusz osobowy. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
O terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuję, iż:
– Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,
– kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl,
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora na podstawie art. b, c RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury. W pozostałym zakresie – w przypadku danych nieokreślonych wyżej wymienionymi przepisami prawa – podstawą przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
– podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będzie możliwy udział kandydata w procedurze wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej,
– kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, nieobjętymi przepisami prawa wymienionymi w pkt. 3,
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania konkursowego oraz wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (§4 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 oraz §5),
– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne i pocztowe,
– organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
– posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

materiał: UM Biała Podlaska
opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama