Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

O inwestycjach i sprawach bieżących gminy przy czwartkowym pączku. XV wyjazdowa sesja RG z udziałem sołtysów w Wólce Plebańskiej (galeria)

W dniu 16 lutego w świetlicy wiejskiej w Wólce Plebańskiej odbyło się XL posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska z obecnością sołtysów poszczególnych sołectw, które rozpoczęła prelekcją na temat edukacji zdrowotnej w chorobach gastrologicznych mgr zdrowia publicznego Monika Łukijaniuk z WSzS w Białej Podlaskiej. Prelegentka przekazała również mieszkańcom gminy zaproszenie na bezpłatne badania kolonoskopii w bialskim szpitalu. Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami, które przedstawili wójt gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk oraz przewodniczący rady Dariusz Plażuk.

Informacja wójta gminy o działaniach pomiędzy sesjami

Między 28 grudnia 2022 r. a 16 lutego 2023 r. włodarz brał udział w wydarzeniach na terenie gminy oraz sąsiednich samorządów, m.in. uczestniczył w spotkaniu noworocznym prezydenta miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka, spotkaniu samorządowców z biskupem siedleckim oraz odprawie rocznej komendanta bialskiej Policji. Miesiące styczeń i luty 2023 r. to okres intensywnych posiedzeń poszczególnych dwunastu jednostek OSP z terenu gminy, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni goście, w dniu 5 stycznia miało miejsce również posiedzenie zarządu oddziału gminnego, na którym ustalono harmonogram działań jednostek.

W tym okresie odbyły się również liczne koncerty kolęd w różnych zakątkach gminy, w których uczestniczyli członkowie zespołów śpiewaczych. Na terenie gminy odbywały się zajęcia dla dzieci w ramach ferii zimowych, które uwieńczył bal karnawałowy połączony z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Włodarz poinformował również o włączeniu się samorządu w akcję WOŚP, podczas której licznie zaangażowane koła gospodyń wiejskich zapewniły w Sławacinku Starym wyżywienie dla 400 wolontariuszy. W akcję włączyła się także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Sławacinka Starego.

Sprawy społeczne

Jak poinformował podczas sesji wójt Wiesław Panasiuk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył procedury związane z dodatkiem węglowym i innymi źródłami ciepła. Łącznie rozpatrzono 3737 wniosków o dodatek węglowy i wypłacono z tego tytułu 8.712.000 zł, wpłynęły również 824 wnioski dotyczące innych źródeł ciepła, dla których kwota wypłacona sięgnęła 1.250.000 zł. Na dzień 15 lutego wpłynęły 873 wnioski dotyczące zakupu węgla po preferencyjnej cenie. GOPS rozpatrzył 359 wniosków o świadczenia społeczne. W urzędzie gminy rozpatrywany jest szereg decyzji środowiskowych na budowę instalacji fotowoltaicznych w różnych miejscowościach gminy. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała Podlaska wystawił w minionym okresie 42 niebieskie karty, procedura została zakończona w 36 przypadkach.

Działania inwestycyjne na terenie gminy

Trwają prace końcowe przy budowie sieci wodociągowej w Wólce Plebańskiej, samorząd planuje również remonty poszczególnych dróg. Dla drogi Czosnówka – Dokudów trwa procedura ubiegania się o środki zewnętrzne, gmina złożyła wniosek do władz wojewódzkich w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – Nie możemy o tej drodze zapomnieć. Pomimo wysiłków, ciągłego łatania i nowych nakładek, ta droga nadal wymaga naprawy. Chcemy ten odcinek pokryć nowym asfaltem na długości 6,5 km. Grubość asfaltu 4 cm, może to coś pomoże – stwierdził wójt Wiesław Panasiuk. Jak podkreślił, zły stan drogi wynika z nieprawidłowej podbudowy. Odcinek został wykonany czynem społecznym przez mieszkańców wioski, podbudowę stanowi żwir i cement, a asfalt ma grubość zaledwie 1,5 cm. – Jeździ tam ciężki sprzęt, droga jest wybijana i są z nią ciągłe problemy. Ten temat uda nam się zamknąć, jeśli tylko otrzymamy środki z województwa w niemałej kwocie 3,5 mln zł.

Najbliższe plany, o ile pozwolą warunki atmosferyczne, zakładają rozpoczęcie prac związanych z poprawą stanu dróg, na który w budżecie 2023 r. przeznaczono 8,5 mln zł. Również w najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie przetargu na drugi etap remontu dworku w Wilczynie. Prace obejmą także budynek szkoły w Styrzyńcu i domu kultury w Worońcu. Wśród zadań gminy pojawią się prace związane z utrzymaniem grobów, kwater i cmentarzy wojennych, na które samorząd otrzymał na ten rok dotację ze środków wojewódzkich w wysokości 3 tys. zł.

Uchwały podjęte w trakcie sesji

Radni Gminy Biała Podlaska podjęli w trakcie posiedzenie szereg uchwał dotyczących funkcjonowania samorządu i komfortu życia jego mieszkańców. Głosowano nad zmianami w uchwałach dotyczących regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Podlaska. Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu w Ciciborze Dużym z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 2 lat, przy czym jest to ostatnia umowa, ponieważ mieszkańcy wioski zaplanowali wykorzystanie lokalu we własnym zakresie. Radni wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Podlaska w Grabanowie, dla gminy to korzystna zmiana dotycząca zwiększenia metrażu jednej z dróg. Kolejne uchwały dotyczyły sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Hola i Kaliłów, Woskrzenice Duże i Woroniec oraz dla fragmentu miejscowości Cicibór Duży.

Dożywianie i przewóz dzieci

Wśród uchwał podjętych tego dnia przez radnych znalazło się podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W roku 2022 dla osoby samotnej było to 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 600 zł. Kryterium dochodowe zostało podwyższone do 200%, co pozwoli objąć świadczeniem większą grupę beneficjentów, w tym emerytów i rencistów. Dla osoby samotnej będzie to kwota 1552 zł, dla osoby w rodzinie 1200 zł.

Obowiązująca stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych to 1,15 zł.

Zmiany w gminnej flocie

W związku z niewykorzystywanym już busem szkolnym podjęto decyzję o jego zbyciu. Mercedes Benz Srinter z roku 2009 został wycofany z użytku gminy w ramach wprowadzonych oszczędności związanych z wysokim kosztem utrzymania pojazdu.  – W ramach oszczędności wraz z końcem ubiegłego roku szkolnego zrezygnowaliśmy z etatu kierowcy i utrzymywania busa. Wożone nim dzieci kosztowały nas pięć razy drożej niż cena biletu miesięcznego dla ucznia – poinformowała sekretarz Grażyna Majewska. Pojazd nie jest użytkowany, a jego funkcjonalność dla samorządu ogranicza dodatkowo wymóg posiadania uprawnień jednakowych jak dla jazdy autobusem.

W międzyczasie ze strony włodarza gminy padły propozycje przekazania pojazdu w użytkowanie ośrodka kultury lub jednostki OSP Cicibór Duży, które spotkały się z negatywną oceną. Chęć wykorzystania busa wyraziła jednostka ze Sławacinka, jednak ze względu na koszty podjęto decyzję o jego sprzedaży. Radni podjęli uchwałę o zbyciu większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się.

Procedurze przetargowej zostaną poddane dwa samochody strażackie: Jelcz z roku 1985 będący na wyposażeniu OSP z Dokudowa, który został wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę 13 tys. zł oraz Star 266 z 1977 r. na wyposażeniu OSP Woskrzenice Małe o wartości 12.300 zł. – Jeżeli dwukrotnie nikt się nie zgłosi do przetargu to pojazdy zostaną przekazane na złom – poinformował włodarz. W tym przypadku radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Skarga na dyrektora SP w Hrudzie

W trakcie sesji podjęto kwestię rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionych Męczenników w Hrudzie Jacka Kisiela. Sprawa dotyczyła zdarzenia na terenie placówki, a jej dyrektorowi zgłaszający skargę do Lubelskiego Kuratora Oświaty zarzuca m.in. „rozmowę nacechowaną wrogością i ukierunkowaną na wyciszenie sprawy bez jakichkolwiek konsekwencji czy nawet przyznania się do zaniedbania”. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła postępowania wyjaśniające na posiedzeniu w dniu 16.01.2023 r. zapoznając się ze skargą dotyczącą zachowania dyrektora podczas rozmowy o incydencie mającym miejsce z udziałem syna skarżącego oraz wysłuchała zaproszonego na posiedzenie komisji dyrektora Jacka Kisiela. Postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło zarzutów, komisja uznała skargę za bezpodstawną. Radni w dniu 16 lutego podtrzymali opinię komisji większością głosów.

Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej

 Zmiany w budżecie na rok 2023 zostały w części podyktowane decyzjami budżetowymi Wojewody Lubelskiego, wprowadzono m.in. kwoty dotyczące funduszu pomocy Ukrainie: składki ubezpieczeniowe zdrowotne, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i świadczenia pieniężne.  Zmiany dotyczą również kwot dodatku węglowego, świadczeń wychowawczych oraz realizacji zadań z zakresu karty dużej rodziny. Nadzór budowlany przy budowie wodociągu w Wólce Plebańskiej zwiększył plan o dodatkowe 6.683 zł, projekt techniczny rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Rakowiskach wymaga poniesienia dodatkowych kosztów w kwocie 9.840 zł. Samorząd zadecydował o przeznaczeniu kwoty 500 tys. złotych na remonty dróg gminnych. Zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia środków na zakup podręczników szkolnych, przeprowadzenia projektów technicznych dla termomodernizacji placówek oświatowych (120.000 zł), przekazania 46 tys. zł Szkole Podstawowej w Sławacinku na organizację wypoczynku dzieci z rodzin z uzależnieniem alkoholowym. 30 tys. zł wprowadzono dla dokumentacji projektowej budynków użyteczności publicznej, w tym na termomodernizację świetlicy w Perkowicach. Na wniosek sołectwa Sławacinek Stary przesunięto środki w wysokości 1.800 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Plan finansowy został również zmniejszony o kwotę 5.043 zł w ramach zadania projektu technicznego dla oświetlenia ulicy Spacerowej i Słonecznej w Styrzyńcu – oszczędność wynika z niższych kosztów poniesionych przez projektanta.

Uciążliwa utylizacja w Sycynie i niedrożna Rudka

Ostatnim punktem sesji były wolne wnioski, które zgłaszali radni i sołtysi. Radny gminy Biała Podlaska Mariusz Trzeciak zwrócił się z wnioskiem o zbadanie kwestii uciążliwego zapachu unoszącego się nocami na terenie wioski, wynikającego z działalności firmy utylizacyjnej.

W sprawie głos zabrała również sołtys wsi Sycyna Aneta Olesiejuk. W odpowiedzi wójt Wiesław Panasiuk poinformował, że na chwilę obecną według jego wiedzy zakład nie rozpoczął jeszcze pełnej działalności i uciążliwy zapach powinien zniknąć wraz z budową przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Zapewnił również, że wraz z radnymi odwiedzi zakład i przyjrzy się zgłoszonej kwestii odoru.

Radny Mateusz Siwiec zwrócił uwagę na konieczność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wilczyn-Kamieniczne, Roskosz, Cicibów i Wilczyn, o co wnioskowali już wcześniej sami mieszkańcy obawiający się budowy farm przemysłowych na tym terenie.

Radny Stefan Śledź zawnioskował o zwrócenie się do dyrektora Wód Polskich w sprawie udrożnienia rzeki Rudki, przepływającej m.in. przez tereny sołectw Młyniec, Michałówka, Janówka i Wólka Plebańska, gdzie liczne szkody rolnicze wyrządziły bytujące tam bobry. Drugą zgłoszoną przez radnego sprawą było wprowadzenie na zniszczone przez zimę drogi równarek.

 

Meldunek = przychód dla gminy

Na zakończenie padł apel władz gminy do mieszkańców o dopełnienie procedury meldunku w miejscu zamieszkania na terenie gminy, co przyczyni się do zwiększenia środków samorządu z racji wpływających do niej podatków. – Pieniądz podąża za mieszkańcem i w pewnej części wraca do gminy, gdzie jest wykorzystywany – zauważył skarbnik gminy Krzysztof Radzikowski.Ważny jest adres zamieszkania, który należy zgłosić u pracodawcy i potem go wskazać w rozliczeniu rocznym. Samo zamieszkanie nie rozwiązuje kwestii, ponieważ ważny jest adres zameldowania. Wszystkie środki, które otrzymuje gmina są liczone na zameldowanego mieszkańca: subwencja ogólna, środki z funduszy unijnych itp. Im więcej tych pieniędzy, tym więcej benefitów dla samego mieszkańca.

 

materiał: Radio Biper Gmina Biała Podlaska
zdjęcia: Gwalbert Krzewicki
tekst i opracowanie: Anna Ostapiuk

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama