Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Sprawozdanie z XXXV sesji Rady Gminy Biała Podlaska

9 sierpnia odbyło się XXXV posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska w trybie zdalnym.

Informacja wójta gminy o działaniach między sesjami

Działania inwestycyjne:

 • Zakończył się przetarg na remont dróg gruntowym kruszywem łamanym. Wykonawcami będą dwie firmy: Piotr Laszuk. Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe i Firma Drogi Tranbetz.
 • Przetarg na wykonanie nakładek asfaltowych w Sławacinku Starym, Sitniku i Terebeli wygrała firma Fedro z Osiecka. Prace już trwają.
 • Udało się wyłonić wykonawców nakładek asfaltowych w Dokudowie, Czosnówce i Pojelcach.
 • Wyłoniono wykonawców projektu dróg w Łukowcach, Terebeli i Sławacinku Starym.
 • Podpisano umowy na projekty i budowę dróg w Czosnówce, Sławacinku Nowym, Sławacinku Starym, Porosiukach i Rakowiskach z wykonawcą PRD Biała Podlaska.
 • Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie 10 projektów dróg gminnych. Zgłosiły się 4 firmy. Z powodu aż trzykrotnego ponawiania przetargu z powodu braku chętnych, termin realizacji ustalono na kwiecień 2023 roku.
 • Wyłoniono wykonawców remontów dróg powstałych z funduszy sołeckich.
 • Wyznaczono granice przyszłej drogi Cełujki – Makarówka.
 • Zakończyła się budowa odwodnienia drogi w Sławacinku Starym.
 • Ukończono budowę chodników z fundusz sołeckiego w Wólce Plebańskiej i Worońcu. Trwa budowa chodnika w Wólce Plebańskiej.
 • Trwają prace przy budowie wodociągu w Wólce Plebańskiej.

Ważne informacje dotyczące działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Od 1 sierpnia br. mieszkańcy mogą składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Nowy okres świadczeń z funduszu alimentacyjnym rozpoczyna się od 1 października br., natomiast nowy okres zasiłku rodzinnego rusza 1 listopada br.

Do 9 sierpnia złożono 1665 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Na ten cel wypłacono już ponad 1 mln zł.
Nadal przyjmowane są wnioski na realizację świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy. Do tej pory do GOPS-u wpłynęło 63 wnioski.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kierownik GOPS Marlena Makaruk przedstawiła Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała Podlaska za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Od 1 stycznia do 30 czerwca procedura tzw. niebieskiej karty została wszczęta w 26 rodzinach.
Procedura niebieskiej karty została zakończona w 17 rodzinach. Zarówno osoby pokrzywdzone, jak i podejrzane o stosowanie przemocy korzystały z różnego rodzaju wsparcia oferowanego przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny. Osoby pokrzywdzone korzystały z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej w Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Białej Podlaskiej oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Białej Podlaskiej.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w 10 przypadkach wystąpił z wnioskiem do sądu o wgląd w sytuację dzieci oraz złożył 15 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej o możliwości popełnienia przestępstwa.
W rodzinach, w których była prowadzona niebieska karta, osobami pokrzywdzonymi było 19 kobiet, 3 mężczyzn i 11 dzieci. Natomiast osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy było 21 mężczyzn i 3 kobiety.
W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących sprawców przemocy, w tym wprowadzenia natychmiastowego nakazu opuszczenia zajmowanego lokalu z osobą pokrzywdzoną, Gminny Zespół interdyscyplinarny może kierować sprawców przemocy, którzy nie mają innego miejsca pobytu, do schroniska dla bezdomnych MARKOT w Chełmie. Natomiast osoby pokrzywdzone mogą zostać skierowane do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar w Lublinie. Tam mają zapewnioną bezpłatną pomoc w formie schronienia przez okres 3 miesięcy, pomocy lekarskiej, psychologicznej i prawnej. W okresie sprawozdawczym nikt nie ubiegał się o skierowanie do takich placówek.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 87 posiedzeń grup roboczych i 2 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021

W kolejnym punkcie obrad Sekretarz Gminy Grażyna Majewska przedstawiła radnym sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.

Zadania, które wykonywała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, które zaspokajają i motywują do powstrzymywania się od spożywania alkoholu; działalność wychowawczo-informacyjna; ograniczenie dostępności alkoholu; leczenie, rehabilitacja, reintegracja osób uzależnionych od alkoholu i zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwaniu.
Program zawierał również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii.

Prowadzono działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą oraz z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych. Sposoby realizacji zadań zawartych w programie dostosowane były do potrzeb lokalnych możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe, a także budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w gminie Biała Podlaska. W Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym świadczona jest pomoc psychologa osobom uzależnionym i współuzależnionym. Od maja 2021 roku nawiązano współpracę z punktem informacyjno-konsultacyjnym w Białej Podlaskiej, prowadzonym przez Fundację Pomoc Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom we wsi Dołha „Odnaleźć Siebie” w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz prawnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Z pomocy terapeutycznej skorzystały 32 osoby, udzielono 42 porad konsultacyjnych. W ramach umowy z Fundacją 3 osoby zostały przyjęte do Ośrodka Terapeutycznego w Puchaczach i ukończyły 35-dniową terapię.

W ramach współpracy z parafią pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białej Podlaskie, dofinansowano zorganizowanie letniego wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem problemem alkoholowym lub dotkniętych przemocą z terenu Gminy Biała Podlaska. W wypoczynku wzięło udział 60 dzieci z terenu gminy. Prowadzono także cykl zajęć profilaktycznych w szkołach podstawowych w gminie Biała Podlaska dla uczniów klas 7. Warsztaty zostały przeprowadzone przez terapeutę uzależnień. Przeprowadzono także szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych w 25 punktach sprzedaży na terenie gminy.

Wójt gminy Biała Podlaska ogłosił też konkurs otwarty ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej na terenie gminy w ramach którego dofinansowano dwie oferty na łączną kwotę 10 tys. zł.
W 2021 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 33 wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe. Do sądu skierowano 19 wniosków.

Przeprowadzono także szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych oraz kierowników Urzędu Gminy w zakresie rozpoznawania przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Komisja współpracowała także z wieloma instytucjami – sądami, policją, Zespołem Interdyscyplinarnym, Poradnią Terapii Uzależnień, szkołami i prokuraturą.
Komisja wydała 30 postanowień w sprawie opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Podjęcie uchwał.

Na sesji radni przyjęli szereg uchwał. Omówimy pokrótce najważniejsze.

Pomnik przyrody został wycięty i musiał zostać wykreślony z ewidencji

Radni przyjęli uchwałę, która dotyczyła zniesienia formy ochrony przyrody drzewa (dębu) uznanego za pomnik przyrody, które znajdowało się na terenie Nadleśnictwa Biała Podlaska, w leśnictwie Szadek w oddziale 252d. Z wyjaśnień z-cy wójta Adama Olesiejuka wynika, że drzewo zostało usunięte przypadkowo przez pracowników nadleśnictwa. Zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2021 roku. – Całe zdarzenie zgłosiliśmy na policję i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Cała procedura zakończyła się umorzeniem postępowania przez prokuraturę i nic innego z tym nie możemy zrobić, jak podjąć uchwałę o wykreśleniu tego drzewa z ewidencji pomników przyrody – tłumaczył radnym wójt Wiesław Panasiuk.

Fragment Sycyny z nowym planem zagospodarowania przestrzennego

Kolejna przyjęta uchwała dotyczyła planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna. – W 2020 roku został złożony wniosek przez firmę Bialpak, która jest właścicielem tego terenu o zmianę jego przeznaczenia. Do tej pory teren pełnił funkcję turystyczno-rekreacyjna. W tej chwili dokonaliśmy zmiany funkcji terenu na składową, magazynową i produkcyjną – wyjaśniał z-ca wójta Adam Olesiejuk.

Gmina sprzedaje niepotrzebne nieruchomości

Trzy kolejne uchwały dotyczyły zgody na zbycie dwóch nieruchomości na terenie miejscowości Woskrzenice Małe i jednej na terenie Porosiuk. Działki w Porosiukach, jak tłumaczył z-ca wójta Adam Olesiejuk powstały w wyniku podziałów związanych z regulacja drogi i pracami projektowymi na tej drodze, a że są gminie zbędne, ta chce je sprzedać na wniosek mieszkańców.

Pierwsza działka w Woskrzenicach Małych stanowi natomiast nie użytkowaną nieruchomość wraz ze starym drewnianym domem. Druga działka leży poza miejscowością w zabudowie kolonijnej. Na obie zgłosili się chętni nabywcy, dlatego gmina zdecydowała się na ich odsprzedaż w trybie przetargowym.

Nowy stawki dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół

Radni uchwalili uchwałę w sprawie m.in. ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół . – Od sześciu lat dodatki funkcyjne nie ulegały zmianie, a wynosiły one 700 i 900 złotych brutto. Zmiana wysokości tych dodatków wynosiłby zgodnie z uchwałą dla dyrektora szkoły do pięciu oddziałów 1300 zł, a od sześciu oddziałów wzwyż 1700 zł. Wicedyrektor otrzymywałby natomiast 750 zł dodatku – informowała Sekretarz Gminy Grażyna Majewska.

Dodatkowe środki na modernizację drogi Wólka Plebańska – Janówka

Na sesji radni zdecydowali o wprowadzeniu zmiany w uchwale związanej z udzieleniem dalszej pomocy powiatowi bialskiemu przy realizacji modernizacji drogi relacji Wólka Plebańska – Janówka i zatwierdzeniu nowych kosztów inwestycji. Pierwotnie działanie miało być zrealizowane za kwotę 400 tys. zł dzieloną po 50% na powiat i gminę. Koszty jednak okazały się większe niż zakładano i konieczne było zwiększenie środków o dodatkowe ponad 18 tys. zł. Kwota ta również dzielona jest na pół między powiat i gminę.

Zdjęcia: Radio Biper

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama