Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

35. sesja Rady Gminy Biała Podlaska (zaproszenie)

Informujemy, że 9 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 odbędzie się XXXV posiedzenie Rady Gminy Biała Podlaska VIII kadencji w trybie zdalnym. Podczas sesji przedstawione zostaną sprawozdania dotyczące profilaktyki przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy. Przyjęty zostanie program ochrony zabytków do 2025 roku. Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Omówione zostaną dodatki nauczycielskie oraz ustalona wysokość opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała Podlaska za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022.
8. Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Biała Podlaska na lata 2022-2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska obejmującego fragment miejscowości Sycyna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia stanowiącego własność Gminy Biała Podlaska (Porosiuki).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia stanowiącego własność Gminy Biała Podlaska (dz. Nr 308 w Woskrzenicach Małych).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia stanowiącego własność Gminy Biała Podlaska (dz. Nr 1431/1 w Woskrzenicach Małych).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Biała Podlaska”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatków i wysokości stawek tych dodatków oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, trybu i kryteriów przyznawania
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym Gminy Biała Podlaska.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/262/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie obrad.

 

 

materiał: Urząd Gminy Biała Podlaska
tekst: Dariusz Plażuk przewodniczący Rady Gminy / Leszek Niedaleki
opracowanie: Leszek Niedaleki

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama