Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Internetowy konkurs na temat życia i działalności prof. Marii Grzegorzewskiej (zaproszenie)

Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w konkursie wiedzy pod hasłem "Maria Grzegorzewska uczona o złotym sercu". Konkurs adresowany jest do dorosłych mieszkańców Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego.

>>> Link do pytań konkursowych <<< 

Pytania dotyczą życia i działalności prof. Marii Grzegorzewskiej. Konkurs trwa do 5 czerwca 2022 r.

Regulamin internetowego konkursu wiedzy pod hasłem Maria Grzegorzewska uczona o złotym sercu
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.
2. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatora.

II. Cele konkursu
1. Popularyzacja wiedzy o życiu i działalności Marii Grzegorzewskiej.
2. Włączenie się w obchody Jubileuszu Roku Marii Grzegorzewskiej w powiecie bialskim.
3. Promocja czytelnictwa w środowisku lokalnym.
4. Promocja Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej.

III. Udział w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Jest adresowany do pełnoletnich mieszkańców miasta
Biała Podlaska i powiatu bialskiego.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora
www.bialabp.edu.pl.
4. Każdy uczestnik wypełnia tylko jeden raz formularz konkursowy. W przypadku
kilkukrotnego przesłania formularza przez tego samego uczestnika do oceny brane będzie
tylko pierwsze wypełnienie.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Białej
Podlaskiej oraz członkowie ich rodzin.
6. Udzielenie odpowiedzi oraz podanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika,
e-mail, miejsce pracy/ miejsce nauki, numer telefonu,) jest równoznaczne ze zgłoszeniem do
konkursu i akceptacją regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z tych wymogów jest
równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika konkursu.
7. Organizatorzy nie odpowiadają za nieprawidłowe podanie danych osobowych przez
uczestnika konkursu uniemożliwiające powiadomienie go o przyznanej nagrodzie.

IV. Tematyka konkursu
1. Tematem wiodącym konkursu jest wykazanie się wiedzą na temat wielkiej Polki Marii
Grzegorzewskiej – jej życia i działalności, którą poświęciła w Polsce na rzecz osób
niepełnosprawnych.

V. Forma konkursu
1. Formularz konkursowy zawiera 15 pytań zamkniętych opracowanych na podstawie
literatury dostępnej na rynku wydawniczym. W każdym pytaniu należy wybrać tylko jedną
prawidłową odpowiedź. Formularz umieszczony jest na stronie internetowej Biblioteki:
www.bialabp.edu.pl.
2. Autorem przesłanych odpowiedzi może być tylko jeden uczestnik.
B I B LI OT E K A PE D AG OGI C Z N A W B I A Ł E J P O D L A S K I E J
ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 06 16, 83 343 32 37
e-mail: sekretariat@bialabp.edu.pl
www.bialabp.edu.pl

VI. Ocena wypełnionych formularzy konkursowych
1. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Odpowiedzi przesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
3. Spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych formularzy konkursowych drogą losową
wyłonione zostaną osoby nagrodzone.

VII. Nagrody
1. Nagrodzonych zostanie trzech uczestników konkursu, którzy otrzymają nagrody
książkowe.

VIII. Terminarz konkursu
1. Konkurs trwa od 23 maja do 5 czerwca 2022 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 czerwca 2022 r. w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej
w Białej Podlaskiej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

IX. Postanowienia ogólne
1. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach telefonicznie lub mailem do 8 czerwca 2022 r.
2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie: Katarzyna
Laskowska oraz Agnieszka Żarnowska, nr tel. 83 343 32 37 w. 23, e-mail: a.zarnowska@bialabp.edu.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

X. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 32 37, 83 342 06 16.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu, a podstawą ich przetwarzania będzie udzielona zgoda. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie.
3. Uczestnikom konkursu przysługują prawa: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie i możliwe jest przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@bialabp.edu.pl.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do 3 miesięcy po zakończeniu konkursu lub do czasu wycofania zgody.
6. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym uczestnicy konkursu mogą kontaktować się telefonicznie: 604 292 696 lub e-mail: info@dn.net.pl.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama