Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Konkurs ekologiczny w gminie Piszczac (zaproszenie)

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu zaprasza do udziału w konkursie pt. "Ze starego coś nowego". Zadanie konkursowe polega na wykonaniu rzeźby przestrzennej z materiałów recyklingowych. Gotowe prace należy dostarczyć do GCKiS w Piszczacu do 7 maja br.

Regulamin Gminnego Konkursu „Ze starego coś nowego” z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi 2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Ze starego coś nowego” „ zwanego dalej „Konkursem” jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu, zwane w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.
2. Celem konkursu jest: – promocja recyklingu jako wspólnej formy dbania o środowisko, – propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, – motywowanie podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piszczac.
2. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie oraz dostarczenie do Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu modelu/rzeźby przestrzennej o dowolnej tematyce, w której użyte będą odpady nadające się do ponownego wykorzystania (np. puszki, butelki, kartony, elektrośmieci etc.). Mile widziane nadanie tytułu swojej pracy. Prace wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ i zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do biura GCKiS do 7 maja 2021 r. do godz. 15.00.
3. Ocena prac odbędzie się 10 maja 2021 r. Jury konkursu spośród wszystkich prac wyłoni laureatów w dwóch kategoriach*:
– do lat 12,
– 13-18 lat.
*Organizator zastrzega prawo utworzenia dodatkowej kategorii lub zmiany kategorii w razie takiej potrzeby.
4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie FB Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu oraz na profilu Tik Tok „GCKiS Piszczac” w dniu 10 maja 2021 r.

NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe „ których fundatorem jest organizator. Organizator skontaktuję się ze zwycięzcami w celu ustalenia miejsca, terminu i sposobu odbioru nagrody.

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, w tym ich udostępnienie na fanpage’u Organizatora, dla potrzeb związanych z realizacją konkursu oraz jego promocją.
2 Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
a) Administratorem Państwa danych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Piszczacu, ul. Włodawska 8, kontakt do Administratora: e-mail: gckis@piszczac.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: email: iod@piszczac.pl.
b) Administrator przetwarza Państwa dane do celów przeprowadzenia konkursu oraz w celach promująco-informacyjnych działania Organizatora.
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda (udział w konkursie omacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) Państwa dane mogą być zmieszczone w lokalnej prasie, Internecie, stronie internetowej Organizatora, stronie Gminy Piszczac, fanpage’u Organizatora oraz Gminy Piszczac.
e) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty, organy uzyskujące do nich dostęp jedynie na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
f) W przypadku zmieszczenia danych na fanpage portalu Facebook mogą one trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. do państw trzecich). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów tj. bezterminowo lub do momentu wycofania udzielonej zgody.
g) Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania gdy zachodzą przesłanki do tych uprawnień, a także przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Organizatora lub Inspektorem Ochrony Danych).
h) Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.
i) Przystąpienie do konkursu ma charakter dobrowolny, tym samym istnieje dobrowolność podania danych osobowych. Jednakże nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości brania udziału w konkursie.
j) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na na stronie facebook Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu oraz w biurze Organizatora.
2 Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2021 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym uczestników Konkursu.

>>> KARTA ZGŁOSENIA <<<

>>> ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH <<<

 

Źródło / grafika: GCKiS w Piszczacu

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama