Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Wydatki społeczne Gminy Biała Podlaska większe niż nie jeden cały budżet innej gminy

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej wraz z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2020 r. Na realizację zadań własnych i zleconych w 2020 roku wydano łącznie kwotę ponad 26 mln 190 tys zł. Z czego z budżetu gminy była to kwota ponad 1 mln 435 tys. zł. Wydatki przeznaczone były na różne formy wsparcia w tym m.in. na zasiłek okresowy, zasiłki celowe i specjalne, wsparcie osób bezdomnych, świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze.

Transmisja XXIII sesji Rady Gminy Biała Podlaska (12.03.2021)

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marlena Makaruk przedstawiła podczas ostatniej sesji Rady Gminy Biała Podlaska sprawozdanie z działalności za rok 2020. W Ośrodku zatrudnionych jest na stałe ośmiu pracowników, etatowo wygląda to następująco: kierownik – 1 etat; główny księgowy – 1 etat; podinspektor d/ s księgowości- 1 etat, inspektor – 1 etat, pracownicy socjalni – 7 etatów; aspirant pracy socjalnej – 1 etat, inspektor d/s świadczeń rodzinnych – 3 etaty; asystent rodziny – 1 etat.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej w roku budżetowym 2020 na realizację zadań zleconych i własnych wydatkował łączną kwotę: około 26 mln 190 tys 746 zł z czego: ze środków budżetu gminy: ok. 1 mln 435 tys 770 zł, ze środków budżetu państwa: około 24 mln 754 tys 975 zł.

Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej:
– zasiłek stały – 43 osoby – kwota ok. 252 tys zł,
– zasiłek okresowy – 85 osób – kwota ok. 113 tys zł,
– posiłek w szkole i w domu – objęte programem 196 dzieci i młodzieży i 140 osób dorosłych w postaci zasiłku celowego – kwota ok. 125 tys zł. Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 282 dzieci i młodzieży i 204 osoby dorosłe.
– zasiłki celowe i specjalne – kwota łączna ok. 7 tys zł, w 2019 roku 22 tys zł.

Schronienie dla osób bezdomnych:
Gmina ma podpisane dwa porozumienia ze Schroniskami dla Osób Bezdomnych w Chełmie i Gwizdaju. W 2020 roku wsparte zostały tą formą pomocy cztery osoby. Kwota na tą rzecz wydatkowana to ok. 36 tys zł. W roku 2019 była to kwota 25 tys zł na taką samą liczbę osób.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej:
W 2020 roku przebywało w DPS 22 mieszkańców Gminy Biała Podlaska. Koszt utrzymania wyniósł 485 tys zł. Była to kwota znacznie niższa od tej wydatkowanej w 2019 roku – 613 tys zł. Informacja, że od lutego, prowadzony przez Powiat Bialski, Dom Pomocy Społecznej w Kozuli – ustala miesięczną odpłatność pobytu na 3 tys 997 zł, Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach – ustala miesięczną odpłatność pobytu na 3 tys 767 zł, Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie – ustala miesięczną odpłatność pobytu na 3 tys 870 zł, Dom Pomocy św. Brata Alberta w Kodniu – ustala miesięczną odpłatność pobytu na 3 tys 120 zł.

Usługi opiekuńcze:
W 2020 roku z usług opiekuńczych korzystały cztery osoby. GOPS Biała Podlaska na tą formę pomocy wydatkował ponad 6 tys zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 13 osób – koszt ok. 65 tys zł.
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, program do którego Gmina Biała Podlaska przystąpiła w 2020 roku. Objęto tą formą pomocy czterech mieszkańców gminy, wydatkowana kwota ponad 18 tys zł.

Świadczenia rodzinne:
– zasiłek rodzinny – koszt ok. 1 mln 520 tys zł,
– dodatki z tytułu urodzenia dziecka – koszt ok. 37 tys zł,
– dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – koszt ok. 53 tys zł,
– dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka – koszt ok. 79 tys zł,
– dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – koszt ok. 66 tys zł,
– dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – koszt ok. 78 tys zł,
– dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – koszt ok. 222 tys zł,
– pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscowości poza siedzibą szkoły – koszt ok. 15 tys zł,
– pokrycie kosztów związanych z dojazdem do szkoły – koszt ok. 174 tys zł.

Zasiłek pielęgnacyjny to koszt ok. 758 tys zł.
Świadczenie pielęgnacyjne koszt ok. 1 mln 194 tys zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy koszt ok. 59 tys zł.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka koszt ok. 81 tys zł.
Świadczenie rodzicielskie koszt ok. 207 tys zł.
Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne to koszt ok. 176 tys zł.
Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe osób ze specjalnym zasiłkiem opiekuńczym ok. 15 tys zł.

Świadczenia wychowawcze 500 plus – ok. 17 mln 796 tys zł,
Świadczenie „Za życiem”. Świadczenie przyznane na rzecz dziecka które urodziło się z ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. Takich świadczeń w 2020 roku GOPS Biała Podlaska wypłacił trzy na łączną kwotę 12 tys zł.

Program Dobry Start. Program obowiązuje od 2018 roku. W 2020 roku GOPS Biała Podlaska wydatkował na ten program kwotę ok. 615 tys zł

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego:
Liczba osób objętych tą formą wsparcia w 2020 roku to 1 tysiąc 126 osób, wydatkowana kwota ok. 459 tys zł. W roku minionym dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu z tytułu świadczeń alimentacyjnych na łączną kwotę ok. 256 tys zł.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny:
W 2020 roku wydano na terenie Gminy Biała Podlaska 87 takich kart. Dodatkowo powstała Gminna Karta Dużej Rodziny o której wydanie z wnioskiem wystąpiło 61 osób, wydano 256 takich kart. W 2020 roku wydano także 20 kart Gminnej Karty Seniora. W zeszłym roku, 79 osób było objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej wydał 11 ton 184 kilogramy żywności osobom uczestniczącym w programie. Wsparcie otrzymały łącznie 220 osób.

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano w 2020 roku: na dodatek mieszkaniowy ok. 28 tys zł, dodatek energetyczny ok. 800 zł.

materiał: Radio Biper Biała Podlaska
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama