Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Zalety funduszy agresywnego wzrostu

Zdolność wypracowania trzycyfrowych zysków nie jest jedynym plusem funduszy agresywnego wzrostu. Podmioty te mają również inne mocne strony, które sprawiają, że inwestowanie za ich pośrednictwem może być dobrym rozwiązaniem w każdym czasie.

Fundusze inwestycyjne to jeden z wielu sposobów na pomnażanie kapitału. Ich różnorodność sprawia, że wśród nich możemy znaleźć produkty skierowane do klientów o odmiennej charakterystyce.

Zyskowność funduszy inwestycyjnych

Według podstawowego podziału, dokonanego ze względu na proporcje instrumentów ryzykownych i bezpiecznych w portfelu, wyróżnia się trzy rodzaje funduszy:

 • agresywnego wzrostu,
 • mieszane,
 • bezpieczne.

W ramach każdej z tych rodzin znajdziemy po kilka-kilkanaście grup funduszy. Różnią się one strategią i polityką inwestycyjną, co ma odzwierciedlenie w osiąganych stopach zwrotu.

Te najwyższe (średnio po kilkanaście-kilkadziesiąt procent rocznie) wypracowują zwykle fundusze agresywnego wzrostu. Obejmują one podmioty lokujące pieniądze klientów w:

 • akcje i instrumenty udziałowe firm,
 • surowce,
 • nieruchomości,
 • wierzytelności.

Przykładowo w 2020 fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych przyniosły średnio 18 proc., a najlepszy w tej grupie (i na całym rynku) Skarbiec Spółek Wzrostowych  – 122 proc. Jeszcze efektywniejsze okazały się fundusze inwestujące w polskie małe i średnie spółki. Przeciętnie zarobiły one ok. 21 proc. Zbliżony wynik wypracowały podmioty działające na rynku metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna, pallad, rod). Dla porównania fundusze polskich obligacji skarbowych zarobiły przeciętnie 1,6 proc. Nieco lepsze były fundusze mieszane i zrównoważone, które statystycznie zyskały 4-6 proc.

Dlaczego warto wybrać fundusze agresywnego wzrostu?

Zdolność osiągania bardzo dużych zysków to niejedyna zaleta funduszy agresywnego wzrostu. Do ich mocnych stron można też zaliczyć:

 1. Potencjał wypracowywania wysokich stóp zwrotu w krótkim czasie.
  Co do zasady fundusze agresywne są dobrym rozwiązaniem w długim horyzoncie czasowym (min. 5-7 lat). Jednak nie wyklucza to możliwości zarabiania również w krótkim okresie. Dobitnym przykładem są fundusze akcji tureckich, które tylko w grudniu 2020 wypracowały średnio 16,2 proc. Natomiast w IV kwartale ub.r. przyniosły przeciętnie 22,8 proc.
 2. Elastyczność.
  Zarządzający funduszami agresywnymi potrafią znakomicie wykorzystać zmienność rynków wywołaną jednorazowymi zdarzeniami politycznymi czy społecznymi, zwiększając strumień pieniędzy klientów płynący na daną giełdę. W efekcie korzystają na incydentach typu mocne podniesienie stóp procentowych przez bank centralny Turcji albo ogłoszenie pozytywnych wyników testów szczepionek na Covid-19.
 3. Różnorodność strategii.
  Fundusze agresywnego wzrostu są bardzo niejednorodną grupą, jeśli chodzi o klasy aktywów, w jakie się angażują. Mało tego, potrafią się różnić stopniem dywersyfikacji, gdyż część inwestuje tylko w wybranym kraju (np. USA), na jednym kontynencie (np. Azja) bądź branży (np. gry), a inne – w całym regionie bądź sektorze gospodarki obejmującym kilka państw (np. spółki technologiczne). W zależności od stopnia akceptowanego ryzyka klient może wybierać spośród mniej (np. giełdy krajów rozwiniętych) lub bardziej agresywnych (rynki wschodzące, surowce) strategii, nie rezygnując z szans na ponadprzeciętny zysk. Dodatkowo niektóre podmioty z tej rodziny działają jako fundusze parasolowe, czyli fundusze skupiające w sobie różne subfundusze. Dzięki takiej konstrukcji inwestor nie ponosi prowizji za konwersję, czyli zamianę jednostki jednego subfunduszu na inny, który w danym okresie może przynosić lepsze rezultaty. To sprawia, że generalnie zmiana strategii odbywa się bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednak zdarzają się wyjątki. Na szczęście wtedy pobierana jest jedynie różnica między stawkami prowizji.
 4. Długość okresów z dodatnimi wynikami.
  Generalnie fundusze agresywne zarabiają wtedy, gdy w gospodarce (konkretnego kraju, regionu czy świata) dzieje się dobrze. A okresy dobrej koniunktury swoją długością przewyższają czasy kryzysu, gdy indeksy czy ceny surowców spadają. Inaczej na przestrzeni lat nie stawalibyśmy się coraz zamożniejsi.

Niniejsze opracowanie przygotowane przez F-Trust S.A. z siedzibą w Poznaniu ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny. Niezależnie od informacji zamieszczonych w materiale, Inwestor zobowiązany jest do określenia i oceny ryzyka inwestycji , potencjalnych

korzyści oraz ewentualnych strat, jak również w szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami, podjąć takie ryzyko. Towarzystwo oraz Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części poniżej piszemy też o całości wpłaconych środków.

Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Inwestora. W celu obliczenia rzeczywistego wyniku inwestycji należy uwzględnić ewentualne opłaty i prowizje związane z inwestycją.

Niniejsze opracowanie nie stanowi także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego. Niniejsze opracowanie nie stanowi także jakiejkolwiek innej porady w szczególności prawnej bądź podatkowej.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do niniejszego opracowania jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione. F-Trust S.A. informuje, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych, powszechnie dostępnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

 

materiał: partner wydawniczy
opracowanie: Leszek Niedaleki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Artykuł sponsorowany >>

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama