Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

Janów Podlaski: Nowe życie kościoła św. Jana Chrzciciela

Rady Powiatu w Białej Podlaskiej podczas najbliższej sesji podejmie uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym pod numerem A/78 do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu bialskiego. Pod tajemniczym szyfrem A/78 wpisany został na listę zabytków w listopadzie 1966 roku kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Podlaskim. Już 27 maja podczas sesji okaże się, czy radni dadzą zielone światło dla 30 tysięcy złotych które przewidziano w budżecie powiatu jako dotację do zaplanowanych prac inwentaryzacyjnych i projektowych przyszłej renowacji zabytku.

Rada Powiatu zdecyduje czy przyznaje dotację celową Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Św. w Janowie Podlaskim reprezentowanej przez Fundację „Ratujmy Zabytki Janowa Podlaskiego” w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację konserwatorską i projekt architektoniczno-budowlany renowacji prezbiterium kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Podlaskim wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/78 w dniu 21 listopada 1966 r.

Fundacja „Ratujmy Zabytki Janowa Podlaskiego” działając w imieniu i na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim wystąpiła o dotację w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację konserwatorską i projekt architektoniczno-budowlany renowacji prezbiterium kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Podlaskim, ul. Staroklasztorna 4.

Zabytek, który będzie podlegał pracom konserwatorskim i restauratorskim, jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/78 z dnia 21 listopada 1966 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim posiada tytuł do władania zabytkiem potwierdzony odpisem zwykłym księgi wieczystej i jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się obiekt przeznaczony do prac konserwatorskich. Działając w imieniu i na rzecz Parafii Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim o dotację ubiega się Fundacja „Ratujmy Zabytki Janowa Podlaskiego” działająca na podstawie potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa udzielonego przez księdza proboszcza Stanisława Grabowieckiego.

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim posiada pozwolenia na roboty budowlane określone w ,,Projekcie budowlanym. Remont budynku kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Janowie Podlaskim” opracowanym przez mgr inż. Martę Krucewicz, potwierdzone decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zatwierdzony projekt budowlany i pozwolenie na budowę wydany decyzją Starosty Bialskiego. Zakres robót jest zgodny z art. 77 ustawy. inwentaryzacja konserwatorska i projekt architektoniczno-budowlany renowacji prezbiterium. Wniosek zawiera dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan zabytku.

Fundacja „Ratujmy Zabytki Janowa Podlaskiego” udostępnia kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Podlaskim zwiedzającym od wiosny do późnej jesieni w niedziele, święta kościelne i państwowe, podczas aukcji koni oraz w miarę potrzeb w innych terminach w okresie turystycznym. Po wcześniejszym kontakcie z fundacją możliwe jest zwiedzanie w grupach zorganizowanych. Po zakończeniu inwestycji, obiekt ma pełnić funkcję miejsca kultu ze względu na swoje pierwotne przeznaczenie. Celem wnioskodawcy jest również uczynienie go przestrzenią wykorzystana do organizacji wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, wystawy, prelekcje.

Znaczenie zabytku
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Podlaskim jest przykładem architektury sakralnej klasycystycznej z końca XVIII wieku. Pozostaje od wielu lat świadkiem dziejów „małej ojczyzny”, katakumby świątyni kryją prochy dostojników zakonnych związanych z miejscowością. Zabytek wpływa na podtrzymywanie polskiej tradycji oraz wzmocnienie tożsamości lokalnej, czego dowodem jest duże zainteresowanie i troska lokalnej społeczności.

Do chwili obecnej prowadzone były tylko niezbędne prace remontowe: wymieniono zniszczone orynnowanie, wykonano przyłącze elektryczne i założono instalację elektryczną oraz monitoring. W 2005 roku okuto z tynku część ścian w celu zapobiegania zawilgoceniu; farba na suficie jest złuszczona. W 2019 roku uzupełniono tynki. Położono gipsy i 2 warstwy farby w nawie głównej i prezbiterium. W br. zaplanowano remont stałych wewnętrznych elementów wyposażenia oraz stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Łączne nakłady poniesione przez fundację na prace remontowo budowlane w kościele w ciągu ostatnich 3 lat wyniosły prawie 140 tysięcy zł.

Całkowity koszt planowanego zadania to 160 tysięcy zł + 30 tysięcy zł inwentaryzacja konserwatorska i projekt architektoniczno-budowlany. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację na prace w II etapie remontu kościoła (50% kosztu całkowitego),tj. 80 tysięcy zł, pozostałe 80 tysięcy zł to wkład własny z funduszy pozyskanych w ramach darowizn od osób fizycznych.

Zielone światło Zarządu Powiatu
Podstawę do podniesienia ręki „ZA” podczas głosowania radnych, za podjęciem przez Radę Powiatu w Białej Podlaskiej uchwały w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu bialskiego, stanowią: ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; oraz uchwała Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu bialskiego wspólnie z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bialskiego na 2020 r.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane określone w art. 77 ustawy.

Rada Powiatu w Białej Podlaskiej w grudniu 2019 r. podczas uchwalania budżetu Powiatu Bialskiego na 2020 r. zabezpieczyła środki na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w roku 2020.

materiał: Radio Biper Janów Podlaski
tekst: Leszek Niedaleki
zdjęcia i opracowanie: Gwalbert Krzewicki

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama