Radio

BiperTV

Facebook

Galerie

Wydarzenia

Artykuły

Szukaj

Reklama

Reklama

VII Sesja Rady Miasta Biała Podlaska (zaproszenie)

Informujemy, że w dniu 18 czerwca (wtorek) 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3) w sali konferencyjnej nr 238 odbędzie się VII sesja Rady Miasta Biała Podlaska.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Prezydenta Miasta o swojej pracy.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Biała Podlaska za 2018 r. (wysłana do radnych emaliem w dn. 29.04. br.)
6. Raport o stanie Gminy Miejskiej Biała Podlaska za 2018 r. – debata – Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Biała Podlaska. – Druk 1
7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Biała Podlaska z wykonania budżetu Miasta Biała Podlaska za 2018 r. – Druk 2
8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Biała Podlaska. – Druk 3
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie prognozy finansowej Miasta Biała Podlaska.- Druk 4
10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Biała Podlaska na 2019 r.- Druk 5
11. Uchwała w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników. – Druk 6
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej. – Druk 7
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Biała Podlaska przez Gminę Piszczac zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. – Druk 8
14. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białej Podlaskiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. – Druk 9
15. Uchwała w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego /aportu/ do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej spółki z o.o.. – Druk 10
16. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. – Druk 11
17. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. – Druk 12
18. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska”.- Druk 13
19. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Biała Podlaska”. – Druk 14
20. Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości. – Druk 15
21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. – Druk 16
22. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „ZIELONA”. – Druk 17 23. Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Biała Podlaska Samorządowej Karty Praw Rodzin. – Druk 18
24. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
25. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018. (wysłana do radnych emaliem w dn.29.04.br.)
26. Wolne wnioski i informacje.
27. Zamknięcie obrad.

(W/w projekty uchwał są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bialapodlaska.pl w zakładce Rada Miasta – projekty uchwał).


materiał: Biała Podlaska miasto
info: BIP Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej
zdjęcie: arch. Radio Biper

Please select listing to show.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się ze znajomymi:

Udostępnij
Wyślij tweeta
Wyślij e-mailem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj więcej o:

Reklama

Reklama

Zobacz więcej z tych samych kategorii

Reklama