Powiat Bialski. Tuż przed końcem roku. Szpital w Międzyrzecu rozszerza ofertę rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej

small powiatPodczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, starosta Tadeusz Łazowski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w dniach od 25 listopada do 20 grudnia 2013 r. Odbyły się w tym czasie trzy posiedzenia Zarządu. Z najciekawszych tematów tego czasu wymienić można zakup hurtem energii w PGE Obrót za kwotę 300 tys zł. Powiat wykupił też ubezpieczenie za prawie 300 tys zł. Szpital w Międzyrzecu Podlaskim rozszerza ofertę w zakresie rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej. Nowe kierunki kształcenia w Międzyrzecu Podlaskim i Wisznicach.

Kodeń
Prezent gminie od Powiatu
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie gminie Kodeń darowizny nieruchomości stanowiącej dotąd własność Powiatu. Nieruchomości znajdują się w Dobromyślu i Olszankach.

Międzyrzec Podlaski
Rewident zbada finanse szpitala
Dokonano wyboru biegłego rewidenta. Przeprowadzi on badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – szpitala – w Międzyrzecu Podlaskim za 2013 rok.

Powiat
Współpraca Powiatu z organizacjami z poprawką
Zmieniono uchwałę w sprawie ustalenia „Wieloletniego Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 – 2016″, z poprawką z dnia 11 grudnia 2013r.

Powiat
Prąd kupowany hurtem wychodzi taniej
Ogłoszono przetarg na zakup energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu Bialskiego. Najkorzystniejszą ofertę sprzedaży energii złożyło przedsiębiorstwo PGE Obrót S.A. Oddział z/s w Lublinie za cenę 300.339 zł. Dzięki przetargi udało się zejść do kwoty 30 gr za kWh.

Powiat
Wyprzedaż bądź likwidacja majątku
Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż bądź likwidację zbędnych ruchomych składników mienia, wycofanych z użytkowania przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

Powiat
Polisa ubezpieczeniowa wykupiona w Wienna Insurance i Uniqa
Wybrano najkorzystniejsze oferty zamówienia publicznego pod nazwą: ” Ubezpieczenie majątki i innych interesów Powiatu Bialskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej”. W części I InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Wienna Insurance Group z/s w Warszawie I Oddział Lublin – za cenę 149.775 zł, w drugiej części II Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z/s w Łodzi Przedstawicielstwo w Białej Podlaskiej – za cenę 141. 393 zł.

Piszczac
Nowe drogi gminne
Zarząd Powiatu wydał opinie o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych.

Powiat
1 mln 400 tys zł kredytu
Rozpisano przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 mln 400 tys zł. Wskazano też dwóch członków Zarządu do dokonania czynności polegających na jego zaciągnięciu.

Powiat
Posypały się konkursy
Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie: promocji i ochrony zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; kultury fizycznej i turystyki; pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego. Powołano Komisje Konkursową.

Biała Podlaska
Kolejne działki budowlane w Grabanowie
Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Bialskiego położonych w Grabanowie gm. Biała Podlaska. Powołano Komisję Przetargową. Jednocześnie zatwierdzono protokół uzgodnień pomiędzy Powiatem Bialskim a nabywcą prywatnym w sprawie sprzedaży przez powiat kolejnej z nieruchomości w Grabanowie. Uzyskano 20 tys zł za 664 m2 działki.

Terespol gmina
Przegląd w internacie szkolnym w Małaszewiczach
Powołano Komisję do przeprowadzenia przeglądu w okresie gwarancyjnym prac inwestycyjnych budynku internatu szkolnego Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach.

Terespol gmina
Nieruchomość w Małaszewiczach Małych na sprzedaż
Ustalono i ogłoszono wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Małaszewiczach Małych gm. Terespol przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

Międzyrzec Podlaski
Szpital rozszerzy ofertę w zakresie rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej
Do Powiatu trafiło pismo szpitala w Międzyrzecu Podlaskim w sprawie umieszczenia w budżecie Powiatu Bialskiego na 2014r. kwoty 734.482 zł na pokrycie udziału własnego projektu „Dostosowanie oferty szpitala w Międzyrzecu Podlaskim w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb w zakresie rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej” w ramach Programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych.

Tuczna
Chcą remontu drogi w Kalichowszczyźnie
Zapoznano się z pismem wójta gminy Tuczna w sprawie wniosku radnego gminy o remont drogi powiatowej nr 1086 L szczególnie w Kalichowszczyźnie i skierowano do rozpatrzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych. Droga w 2014 roku nie znalazła się na liście dróg remontowanych.

Powiat
Biała Podlaska zakupi Kalendarium Województwa
Zdecydowano z zakupieniu przez Powiat Bialski Kalendarium Województwa Lubelskiego na rok 2014 za kwotę 1000 zł w związku z pismem Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

Biała Podlaska
Nikt nie chce kupić koni i sprzętu rolniczego z Kozuli
DPS Kozula w gm. Biała Podlaska poinformowała Zarząd Powiatu o braku nabywcy w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż sprzętu rolniczego oraz koni. Ogłoszony zostanie drugi przetarg z zastosowaniem ceny wywoławczej o 50% niższej od pierwotnej.

Sławatycze
Straż Graniczna musi liczyć na siebie
Odmownie rozpatrzono pismo Straży Granicznej w Sławatyczach w sprawie dofinansowania działań tej Placówki w 2014r. z uwagi na brak środków finansowych w Powiecie Bialskim.

Zalesie
TRANSGAZ – dmuchanie na zimne
Zapoznano się z informacją TRANSGAZU S.A. w Zalesiu prowadzącej zakład dużego ryzyka dotyczącą generowania zagrożeń i działań podejmowanych w przypadku wystąpienia awarii.

Janów Podlaski
W Wygodzie Wojewoda przekazał Powiatowi za dużo…
Zatwierdzono wniosek do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej w sprawie uchylenia decyzji Wojewody Lubelskiego o stwierdzeniu nabycia przez Powiat Bialski mienia Skarbu Państwa w części dotyczącej nieruchomości położonej w Janowie Podlaskim Wygoda z uwagi na mylne objęcie decyzją całej nieruchomości.

Powiat
Więcej pieniędzy na doskonalenie nauczycieli
Zatwierdzono zmiany w budżecie na 2013r w dziale Oświata i wychowanie oraz dziale Edukacyjna opieka wychowawcza z uwagi na przeznaczenie 10.575 zł na dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Kodeń
DPS w Kostomłotach na zakupach
Zatwierdzono wniosek Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach w sprawie zmiejszenia planu wydatków rzeczowych finansowanych z dochodów własnych i zwiększenia środków na zakupy inwestycyjne w kwocie 24.343 zł – zakup magielnicy, pralnicy i kosiarki.

Konstantynów
Umowa dofinansowania WTZ-tu
Zatwierdzono umowę pomiędzy Powiatem Bialskim a Gminą Konstantynów w przedmiocie dofinansowania prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Konstantynowie w 2013r. środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat Bialski dofinansuje WTZ Konstantynów kwotą 442 zł.

Sławatycze
Przejąć grunt pod drogą aby ją wyremontować
Wystąpiono z pismem do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatury w Białej Podlaskiej w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie decyzji Wojewody Bialskopodlaskiego stwierdzającej nabycie przez gminę Sławatycze własności nieruchomości położonych w obrębie Jabłeczna, ponieważ wchodzą w skład drogi powiatowej Jabłeczna – Klasztor.

Terespol gmina
Dotacja jak co roku
Jak co roku wójt gminy Terespol przesłał informację w sprawie dotacji celowych przewidzianych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 a przeznaczonych Powiatowi Bialskiemu na realizację zadań na podstawie porozumienia.

Janów Podlaski
Inwestują w Nowym Pawłowie
Uzgodniono projekt decyzji o warunkach zabudowy inwestycji polegającej na budowie zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej w Nowym Pawłowie w gm. Janów Podlaski.

Międzyrzec Podlaski gmina
Masz w Maniach
Uzgodniono projekt decyzji o warunkach zabudowy inwestycji polegającej na budowie masztu telekomunikacyjnego z radioliniami transmisyjnymi na potrzeby szerokopasmowego internetu w Maniach gm. Międzyrzec Podlaski.

Terespol miasto
Znowu taniej w Błotkowie
W związku z negatywnym zakończeniem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w Terespolu – Błotkowie, wyrażono zgodę na obniżenie ceny wywoławczej o 15%.

Wisznice
Informatyk i logistyk – nowe kierunki w liceum
Po zapoznaniu się z pismem Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach w sprawie utworzenia technikum o specjalnościach informatycznej oraz logistycznej i połączeniu z liceum Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej wyraził zgodę na wdrożenie procedury rozpoczęcia kształcenia w tych specjalnościach.

Międzyrzec Podlaski miasto
Teleinformatyk z ZSE
Po zapoznaniu się z pismem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim w sprawie uruchomienia kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk wyrażono zgodę na rozpoczęcie kształcenia w tym zawodzie od 1 września 2014 roku.

Piszczac
Zalutyń poprosił o bezpłatne używanie pomieszczeń
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zalutyniu w sprawie przedłużenia umowy z Powiatem Bialskim na bezpłatne używanie pomieszczeń na prowadzenie zajęć hipoterapii.

fbmateriał: Powiat Bialski
opracowanie: Mariusz Maksymiuk Radio Biper

Jaki będzie ten 2014 rok w stosunku do tego minionego?

View Results

Loading ... Loading ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>